ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ»
ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ταχ.Δ/νση    : Αγίας Παρασκευής 1,

                          Λαύριο, 19 500                    
Τηλέφωνο     : 22920-27774                                             Λαύριο,
10/8/2012
Fax                 :
22920-25060
Email             : [email protected]           Αρ. πρωτ: 728
                                                                                   

            Σύμφωνα
με :
 1. Το
  γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται πρόσθετη
  δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
 2. Το
  Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114,τ.Α/08-06-2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
  άρθρο 192
 3. Την
  αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.1/25873/1-10-2007, ΦΕΚ 1950 τ.Β, κοινή απόφαση του
  Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους
  Υφυπουργούς Εσωτερικών.
 4. Το ΠΔ
  410/95
 5. Το
  γεγονός ότι πρέπει να διενεργηθεί διαγωνισμός για τη μίσθωση του κυλικείου
 6. Την
  ανάγκη εκμίσθωσης του κυλικείου του Δημοτικού Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου
  Λαυρεωτικής για την εξυπηρέτηση των αθλητών, αθλούμενων και του κοινού.
 7. Την με
  αριθμ. 32/2012 απόφαση του Δ.Σ.
Αποφασίζουμε
Προκηρύσσουμε Δημόσιο διαγωνισμό με
ενσφράγιστες προσφορές για την εκμίσθωση κυλικείου του Δημοτικού Κλειστού
Γυμναστηρίου Δήμου Λαυρεωτικής
Ο διαγωνισμός και η αποσφράγιση των
προσφορών θα γίνει στο γραφείο του Προϊστάμενου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» του
Δήμου Λαυρεωτικής, στις 28 Αυγούστου 2012 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, δημόσια
ενώπιον της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.
Όσοι θα παρευρίσκονται στη διαδικασία
αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση όλων των στοιχείων και των
προσφορών όσων συμμετέχουν στο διαγωνισμό.
Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή
μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά
παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους ως εκπρόθεσμες.
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε
περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα
υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στην αρμόδια για τη διενέργεια του
διαγωνισμού Επιτροπή μέσω της γραμματείας του Ν.Π.Δ.Δ. (ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» Αγίας
Παρασκευής 1, 19500, Λαύριο, υπόψη Τσαμαλίκα Αναστασίας ή/και Ρουμπάνη Ιωάννας)
και θα πρωτοκολλούνται.
Στην περίπτωση
αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, αυτές πρέπει να αποστέλλονται με συστημένη
επιστολή, και το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που
φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην
αίτηση των υποψηφίων.
Η διάρκεια μίσθωσης ορίζεται για ΤΡΙΑ (3)
χρόνια και αρχίζει από την ημέρα υπογραφής της με τον πρόεδρο του ΝΠΔΔ.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες
ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης
της παρούσας σε εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας.
Λαύριο 10/8/2012
Ο Πρόεδρος της Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ»
ΜΠΙΣΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ