Από το δήμο Λαυρεωτικής ανακοινώθηκε η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (20 ατόμων) µε σύµβαση εργασίας δύο (2) µηνών, για την ειδικότητα Εργατών Γενικών Καθηκόντων. 

Ακολουθεί η ανακοίνωση για τα απαραίτητα προσόντα και δικαιολογητικά: