Μεγάλο φαγοπότι μέσα στην ΤΥΔΚ

“Φίδια” έβγαλε αυτή τη φορά το Νομαρχια-
κό Συμβούλιο, αφού η καταγγελία του Δη-
μήτρη Κωνσταντινίδη, με ονόματα και αριθ-
μούς δείχνει το βαθμό διάβρωσης όλων των
υπηρεσιών που εμπλέκονται σε θέματα πο-
λεοδομικά και χρήσεων γης.

Ολόκληρες εκτάσεις γης, στην Κερατέα,
τον Κουβαρά και τα Καλύβια, πριν εντα-
χθούν στο σχέδιο πόλης, αγοράστηκαν από
υπαλλήλους σε πόστα απολύτως σχετικά,
και μετέπειτα πουλήθηκαν, αφού τις ενέτα-
ξαν στο σχέδιο.

Ελεγκτές και ελεγχόμενοι, αγορά-
ζουν συνεταιρικά, περιοχές εκτός σχε-
δίου, από τη Ραφήνα μέχρι το Λαύριο,
και αργότερα τα εντάσσουν στο σχέδιο
πόλης· υπάλληλοι της ΤΥΔΚ και της Νο-
μαρχίας. Είναι αυτοί που αναθέτουν σε
διάφορες υπηρεσίες εντάξεις σχεδίων
πόλης σε μελετητές.

Ο ν.σ. Δ. Κωνσταντινίδης παρουσίασε
δύο συμβόλαια, (6355 & 6356), όπου ο
πρόεδρος της ΤΥΔΚ και 4 υπάλληλοί
της, καθώς και υπάλληλος της Νομαρ-
χίας, είτε δια μέσου των παιδιών τους
είτε δια μέσου των γυναικών τους, αγο-
ράζουν από κοινού σε διάφορες περιο-
χές. Τα συμβόλαια που εμφάνισε είναι
από την περιοχή της Κερατέας.
Τα ονόματα που αναγράφονται στα δύο
συμβόλαια είναι τα παρακάτω:

Κων/νος Φλώρος υπάλληλος της ΤΥΔΚ,

η σύζυγός του

Ζαμπάρας υπάλληλος της ΤΥΔΚ

Χαϊδεμένος, μελετητής

Καρατζάς υπάλληλος της ΤΥΔΚ

Η κόρη του μελετητή Ανδρουλάκη

Τα παιδιά του Καραμεσίνη υπαλλήλου
της Νομαρχίας

Μπατσίκος πρόεδρος της ΤΥΔΚ!

Δημητριάδης Φ. και Στέλλα Δημητριάδη
(σύζυγος) μελετητές

Εχουν γίνει 30 συμβόλαια, όλα από την
ίδια συμβολαιογράφο!

Υπάρχει ένα ηθικό ζήτημα

Καλείται σήμερα το Ν.Σ. να πάρει απο-
φάσεις για το ηθικό μέρος της συγκε-
κριμένης ομάδας, τόνισε ο Κωνσταντι-
νίδης και ονόμασε τους υπαλλήλους
που εμπλέκονται.

Δήλωσε ότι ήδη κατέθεσε τα χαρτιά
στον εισαγγελέα, όπως επίσης και στο
Νομαρχιακό Συμβούλιο.

Ο Νομάρχης απάντησε ότι έχει κάνει
συγκεκριμένες ενέργειες ήδη από τη
στιγμή που διάβασε το σχετικό ρεπορ-
τάζ στην εφημερίδα:

Εγώ έκανα δύο ενέργειες. Μία στο
εσωτερικό της υπηρεσίας, γιατί η πολε-
οδομική μελέτη και η ένταξη στο σχέ-
διο, στους εμπλεκόμενους φορείς δεν
είναι υπηρεσίες της Νομαρχίας. Η πλη-
ροφόρηση που έχω είναι ότι έχει γίνει
μετά από αίτημα του Δήμου.

Είναι υπάλληλοι της ΤΥΔΚ και ο τελικός
εγκρίνων είναι το πρώην Υπουργείο
ΠΕΧΩΔΕ και νυν Υπουργείο Υπηρεσίας
Περιβάλλοντος.

Εγώ τη Δευτέρα το πρωί έστειλα δύο
έγγραφα στον Γενικό Επιθεωρητής Δη-
μόσιας Διοίκησης που ζητάω την διε-
νέργεια ελέγχου.

Και το δεύτερο, στον Εισαγγελέα Πλημ-
μελειοδικών Αθηνών, προκειμένου να
εξετάσει και να αξιολογήσει τα στοιχεία.

Κωνσταντινίδης: Μέχρι να αποφανθεί
ο Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης,
μέχρι να αποφανθεί ο Εισαγγελέας
σκοπεύετε να κάνετε τίποτα με τους
υπαλλήλους της Νομαρχίας κύριε Κου-
ρή; Εννοώ τους υπαλλήλους που συμ-
μετέχουν.

Κουρής: Τι εννοείτε;

Κωνσταντινίδης: Να κάνετε μία έρευνα
για παράδειγμα.

Κουρής: Δεν μπορώ να κάνω. Σας εξή-
γησα γιατί.

Ιεραρχικός προϊστάμενος δεν είναι ο
Νομάρχης, είναι ο Περιφερειάρχης και
οι εμπλεκόμενοι υπάλληλοι είναι τριών
υπηρεσιών σύμφωνα με το δημοσίευμα:
ΤΥΔΚ, Περιφέρεια, Νομαρχία. Γι’ αυτό
το λόγο με βάση και τον ισχύοντα κώ-
δικα ζητήσαμε τον έλεγχο από τον Επι-
θεωρητή Δημόσιας Διοίκησης.

πηγή εφημερίδα ¨ΕΒΔΟΜΗ της Ανατ. Αττικής” 13/2/2010