Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Λαυρεωτικής κατά την Συνεδρίαση της 17ης Ιουνίου 2014, αποφάσισε οµόφωνα σε σχέση µε την αξιολόγηση των υπαλλήλων του ∆ήµου Λαυρεωτικής και των Ν.Π.∆.∆. αυτού τα κάτωθι:

Καταγγέλλει και ζητά την κατάργηση του Ν. 4250/2014…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

http://www.lavreotiki.gr/