Η 9η Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα γίνει στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 26η Απριλίου 2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 18:00