ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΘΟΡΙΚΟΣ» αποφάσισε  την πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ΔΕ Μουσικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών».

Διαβάστε ολόκληρη την απόφαση:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 80/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού ενός (1) ΔΕ Μουσικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη
εποχικών αναγκών».

Σήμερα, στις 8 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 18.00 στην έδρα του ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΘΟΡΙΚΟΣ»,
που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής επί της οδού  Αγίας Παρασκευής αριθ.1,, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ Δήμου Λαυρεωτικής ΘΟΡΙΚΟΣ, ύστερα από την με αριθμό πρωτ/λου 747/26-9-2013 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω 6 μέλη:

     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΜΠΙΣΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                ΣΤΑΜΕΛΟΥ-ΛΟΥΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2. ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ                         ΣΑΛΙΒΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
3. ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ                                    ΣΟΦΡΩΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
4. ΘΗΒΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                                     ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΚΥΡΙΑΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ                                      ΒΕΛΕΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
6. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

 Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της  συνεδρίασης και εισηγούμενος το 18ο  θέμα εντός ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα εξής: με την υπ’αριθμ 18/2013 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έγινε η λήψη απόφασης για τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» σύμφωνα με το με αριθμ πρωτ:8920/6-3-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και το υπ αριθμ 13936/11891/13-3-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
 Τα αιτήματα αυτά υποβλήθησαν στο Υπουργείο Εσωτερικών συνοδευόμενα από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αντίγραφο του Ο.Ε.Υ., βεβαίωση της οικονομικής υπηρεσίας για εγγραφή πιστώσεων στον προϋπολογισμό του τρέχοντος και του επόμενου έτους καθώς και το παράρτημα Β συμπληρωμένο. Με το υπ’αριθμ 34520/30-8-2013 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών –Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ, εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού ενός ατόμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8 μηνών για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών. Ως Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. εισηγούμαι όπως ενεργοποιήσουμε την θέση ενός ΔΕ Μουσικού για την κάλυψη αναγκών της Φιλαρμονικής Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου 8 μηνών.
Η προαναφερόμενη αναγκαιότητα προκύπτει από την απόσταση μεταξύ των δυο πόλεων (19 χιλ) καθώς επίσης και από το γεγονός ότι ο μοναδικός υπάλληλος που υπάρχει για τη συγκεκριμένη εργασία δεν επαρκεί πλέον, Γίνεται μνεία ότι η Φιλαρμονική του Λαυρίου αποτελεί ιστορική συνέχεια της πρώτης Φιλαρμονικής του Λαυρίου με έτος ιδρύσεως το έτος 1893, έχει επιδείξει μεγάλη καλλιτεχνική δραστηριότητα, έχει συμμετάσχει και στους δυο ολυμπιακούς αγώνες που τελέστηκαν
στη χώρα μας και αυτή την στιγμή κατατάσσεται σε μια από τις καλύτερες Φιλαρμονικές της Ελλάδος και σε περίπτωση που δεν στελεχωθεί με τους προαναφερόμενους κινδυνεύει να υποβαθμιστεί πλήρως.
Για την ανωτέρω θέση έχει προβλεφθεί η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του 2013 και θα βαρύνουν τον ΚΑ 15-6041.001 και 15-6054.001 καθώς και έχουν προβλεφθεί αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του 2014.

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση τoυ Προέδρου, την ανάγκη για πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου ενός ΔΕ Μουσικού για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Φιλαρμονικής Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
Την πρόσληψη ενός ατόμου ΔΕ Μουσικού εποχιακού προσωπικού για τη λειτουργία της Φιλαρμονικής Δημοτικής Ενότητας Λαυρίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (8 μηνών). Έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον εγκεκριμένο και επικυρωμένο προϋπολογισμό του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2013 και ειδικότερα θα βαρύνουν τους Κ.Α. 15-6041.001 και 15-6054.001 και έχουν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014 αντίστοιχες πιστώσεις . 

Η Κυριαζή Χριστίνα απείχε από την ψηφοφορία .
Σε πίστωση έγινε αυτό το πρακτικό και υπογράφεται.-
Η παραπάνω απόφαση συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε ως προς το περιεχόμενο, πήρε αριθμό 80/2013 και υπογράφεται ως ακολούθως:

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΜΠΙΣΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                                       ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
                                                                               ΞΕΦΤΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 
                                                                               ΘΗΒΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
                                                                               ΚΥΡΙΑΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
                                                                               ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ