Πρόσκληση στην 8η Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής σας καλεί στην 8η Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 17η Ιουνίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:30, µε τα ακόλουθα θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης:


http://www.lavreotiki.gr/

Σχόλια μέσω facebook