Η 7η Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα γίνει στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 9η Απριλίου 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:00.