Ο Δήμος Λαυρεωτικής σας ενημερώνει ότι το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων , ανακοίνωσε την πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου διαφόρων ειδικοτήτων.
Ειδικότερα, η ανακοίνωση αφορά, μεταξύ άλλων,  στην πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για έξι (6) ΔΕ Πωλητών στο Σούνιο για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Υπηρεσίας:
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ, Πανεπιστημίου 57, Τ.Κ 10564 – ΑΘΗΝΑ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη κας Μπάκνη (τηλ. επικοινωνίας: 210 – 37 22 500).
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση, β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων ◊ Διαγωνισμών Φορέων ◊ Εποχικού (ΣΟΧ), γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ’ όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι ◊ Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ◊ ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων ◊ Διαγωνισμών Φορέων ◊ Εποχικού (ΣΟΧ)
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι έως και τις 2 Ιουνίου 2016.  
Παρακάτω, συνημμένα μπορείτε να βρείτε την ΑΔΑ που αφορά στις θέσεις εποχικού προσωπικού, καθώς και στα προσόντα που απαιτούνται για την εν λόγω θέση.
Από το Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας