Η 6η Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου θα γίνει στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 20η Μαρτίου 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:00.