Ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη έξι (6) ατόμων κλάδου Π.Ε. Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής επ’ ωρομίσθιας, προκειμένου να λειτουργήσει τα προγράμματα στο Δήμο Λαυρεωτικής «Άθλησης για Όλους» της Γ.Γ.Α. και του φορέα υλοποίησης Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» που εδρεύει στο Λαύριο Αττικής Ν. Αττικής, κατά την περίοδο 2014 – 2015, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως 8 μήνες με ωριαία αποζημίωση.ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:


Υποβολή αίτησης – απαραίτητα δικαιολογητικά 
Οι ενδιαφερόμενοι Π.Φ.Α που επιθυμούν να απασχοληθούν στα Π.Α.γ.Ο., υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δ. Λαυρεωτικής στην ακόλουθη διεύθυνση : Αγίας Παρασκευής 1, Τ. Κ 19500 Λαύριο (Τηλ. Επικοινωνίας 2292027774).

 Η προθεσμία μέσα στην οποία θα υποβληθούν οι αιτήσεις είναι 10 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της ανακοίνωσης.


  Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από : 
(1) Βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ.
 (2)    Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή. 
(3)    Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα. 
(4)    Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
(5)    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
(6)    Βεβαίωση του Δήμου περί μόνιμης κατοικίας. 
(7)    Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος. 
(8)    Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία: Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα και βεβαίωση του φορέα που απασχολήθηκε με το σύνολο ωρών αν ήταν ωρομίσθιος . 
(9)    Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Δημοσίευση της ανακοίνωσης 

–    Ανάρτηση της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού θα γίνει στο κατάστημα του ΝΠΔΔ «ΘΟΡΙΚΟΣ» και στο κατάστημα του Δήμου Λαυρεωτικής. 

– Περίληψη της ανακοίνωσης θα δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστον ημερήσιες ή εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες της έδρας του νομού, εφόσον εκδίδονται.

 – Η ανακοίνωση θα είναι διαθέσιμη και από την ιστοσελίδα www.lavreotiki.gr  
 Μετά την ανάρτηση των πινάκων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στο φορέα, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10 ημερολογιακών) ημερών από την επομένη της ανάρτησης των πινάκων στο κατάστημα της οικείας υπηρεσίας.

Σχόλια μέσω facebook