Σας καλούμε στην 5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 23η Μαρτίου 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:30, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης: 1. Έγκριση δεύτερης (2ης) Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015.
 2. Έγκριση τρίτης (3ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015.
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου 2015.
 4. Έγκριση του υπ. αριθ. 01/2015 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Λαυρεωτικής.
 5. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, για την εκπροσώπηση της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Λαυρεωτικής (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Λ.) σε αστική υπόθεση της εταιρείας «ZITA CONGRESS- ΚΑΠΛΑΝΙΔΗΣ», η οποία εκδικάζεται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στις 26/03/2015.
 6. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, για την σύνταξη και υποβολή προσφυγών κατά της υπ. αριθ. 225/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής για λογαριασμό του Δήμου ενώπιον του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
 7. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου, για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής επί της από 29-12-2014 προσφυγής της ΔΕΗ Α.Ε. και εκπροσώπησης του κατά την δικάσιμο της 02-04-2015 ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.
 8. Έγκριση πρώτης (1ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΟΣ» οικονομικού έτους 2015.
 9. Λήψη απόφασης για: α)Ανάκληση της υπ. αριθ. 200/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε στη «Λήψη απόφασης για μίσθωση κτιρίου ξενώνα για την λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου» και στη β) Παράταση της σύμβασης μίσθωσης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και της «Εταιρείας Αξιοποίησης & Διαχείρισης της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου» για τη στέγαση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου μέχρι την 08/03/2021, όποτε λήγει η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων.
 10. Λήψη απόφασης για ορισμό δύο (2) μελών προερχόμενων από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, στην Εκτελεστική Επιτροπή σε θέματα που αφορούν υπηρεσιακές μεταβολές και σε πειθαρχικά θέματα υπαλλήλων του Δήμου Λαυρεωτικής.
 11. Ορισμός δεύτερου (2ου) αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, προερχόμενο από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου.
 12. Λήψη απόφασης για καθορισμό του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού που θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για το έτος 2015, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητας-ηλεκτροφωτισμού) του Δήμου Λαυρεωτικής.
 13. Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Τεχνικών Έργων του Δήμου Λαυρεωτικής.
 14. Λήψη απόφασης σχετικά με το δικαίωμα οικοδόμησης των παραχωρηθέντων τεμαχίων γεωργικής εκμετάλλευσης πριν τον Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135/Δ) σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις σε σχέση με τα κληροτεμάχια ή γήπεδα αγροτικής εκμετάλλευσης ιδιοκτητών Δήμου Λαυρεωτικής.
 15. Έγκριση ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαυρεωτικής, έτους 2014. (άρθρο 73 παρ.2 Ν.3852/2010)
 16. Λήψη απόφασης για αυτοδίκαιη – οριστική παραλαβή του έργου «Αποκατάσταση Διατηρητέου Κτιρίου οικία Δροσοπούλου- Β’ Φάση» και επιστροφή εγγυητικών καλής εκτέλεσης.
 17. Λήψη απόφασης για αυτοδίκαιη – οριστική παραλαβή του έργου «Αποκατάσταση και Επισκευή Διατηρητέου Κτιρίου για τη δημιουργία Κέντρου Προβολής» και επιστροφή εγγυητικών καλής εκτέλεσης.
 18. Λήψη απόφασης για αυτοδίκαιη – οριστική παραλαβή του έργου «4ο Δημοτικό Σχολείο Κερατέας, 4ο Νηπιαγωγείο Κερατέας- Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων- Γυμναστήριο» και επιστροφή εγγυητικών καλής εκτέλεσης.
 19. Λήψη απόφασης για την μετεστέγαση του «Κτηματολόγιο Α.Ε.» από το Ο.Τ.54 (συμβολή των οδών Μπουμπουλίνας & Όθωνος) στο Ο.Τ.55 στη θέση «Πάνω Πλατεία» (συμβολή των οδών Βασ. Σοφίας- Μπουμπουλίνας & Όθωνος) της Δ.Ε. Κερατέας και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής συμβάσεως.
 20. Λήψη απόφασης για την έγκριση χορήγησης δύο (2) νέων παροχών ύδρευσης στην περιοχή «ΟΛΥΜΠΟΣ» της Δ.Ε. Κερατέας και στην περιοχή «ΑΓΡΙΛΕΖΑ» της Δ.Ε. Λαυρεωτικής.
 21. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος για την αναχρηματόδοτηση των ήδη υφιστάμενων δανείων του Δήμου Λαυρεωτικής, που έχουν χορηγηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων με σκοπό την παροχή ευνοϊκότερων όρων και προϋποθέσεων και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου Λαυρεωτικής για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
 22. Διαγραφή ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους που αφορούν βεβαιώσεις παραβάσεων οχημάτων. (αριθ. πρωτ. 5043/16-03-2015 Δήμου Λαυρεωτικής)
 23. Διαγραφή ποσού από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους που αφορά τέλος 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. (αριθ. πρωτ. 3729/02-03-2015 Δήμου Λαυρεωτικής)
 24. Διαγραφή ποσού και προσαυξήσεων από βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο που αφορά δημοτικά τέλη. (αριθ. πρωτ. 5305/19-03-2015 Δήμου Λαυρεωτικής)
 25. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, που αφορά τέλος ύδρευσης. (αριθ.πρωτ.5221/18-03-2015 Δήμου Λαυρεωτικής)
 26. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, που αφορά τέλος Κοιμητηρίου (υπ’ αριθμ. πρωτ.: 4516/17-03-2015 Δήμου Λαυρεωτικής)Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).
                                                                                                                                             
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΚΑΡΑΚΗ