Εγκατάσταση ποδοσφαιρικού τάπητα και λοιπού εξοπλισµού στο Δηµοτικό Σταδιο ‘Παναγιώτης Βογιατζής’ του Δήµου Λαυρεωτικής προϋπολογισµού 533.000 €

Το δημοτικό συμβούλιο Λαυρεωτικής αποφάσισε την έγκριση µελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λαυρεωτικής για το έργο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑ∆ΙΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ “ΠΑΝ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ”, προϋπολογισµού πεντακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων ευρώ 533.000 €.
Η Περιφέρεια Αττικής έχει εντάξει στο άµεσο πρόγραµµα της (εντός της θερινής περιόδου) την δηµοπράτηση τόσο του ∆ηµοτικού Σταδίου Λαυρεωτικής όσο και του ∆ηµοτικού Σταδίου Κερατέας. 
Όµως λόγω τροποποίησης του τρόπου δηµοπράτησης και του προϋπολογισµού του έργου του ∆ηµοτικού Σταδίου ‘’Παναγιώτης Βογιατζής’’ του ∆ήµου Λαυρεωτικής», η ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών προέβη στην σύνταξη εκ νέου µελέτης για το ως άνω έργο προκειµένου αυτό να ενταχθεί στον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Αττικής.

Η µελέτη αφορά έργο µε κύριο αντικείµενο την ανακατασκευή του παραπάνω γηπέδου ποδοσφαίρου του ∆ήµου Λαυρεωτικής, διαστάσεων αγωνιστικού χώρου 68,00 Χ 105,00 µέτρα, προκειµένου να επιστρωθεί µε τεχνητό ποδοσφαιρικό τάπητα πλήρως εναρµονισµένου µε τις προδιαγραφές της FIFA και του EN14877, ώστε το γήπεδο να καταστεί κατάλληλο για αγώνες Εθνικής Κατηγορίας.

Λαµβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού σχετικά µε την πρότυπη µελέτη για την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου, καθώς και τις οδηγίες της FIFA και των εν ισχύ Ευρωπαϊκών προτύπων προβλέπονται οι ακόλουθες εργασίες:

1. ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ 
2. ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙ∆ΟΜΗΣ. 
3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ, ΕΠΙ∆ΟΣΗΣ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ 
3.1. Τεχνικές προδιαγραφέςεργασιών κατασκευής ποδοσφαιρικού τάπητα. 
3.2. Τεχνικές προδιαγραφέςστρώσης αγκύρωσης (πυριτικούαδρανούς). 
3.3. Τεχνικές προδιαγραφέςστρώσης επίδοσης (κόκκων φελλού υψηλής ποιότητας). 
3.4. Τεχνικές προδιαγραφές συνθετικού χλοοτάπητα. 
4. ΛΟΙΠΑ – ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 
4.1.Εστίες ποδοσφαίρου 
4.2.Πάγκος αναπληρωµατικών 
4.3 Πάγκος παρατηρητών»
Σχόλια μέσω facebook