Πρόσκληση στην 5η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.


Σας καλούμε στην 5η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, στις 28 Φεβρουαρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 με θέματα:

1. Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Λαυρεωτικής σε ένα (1) Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής (άρθρα 102 & 103 Ν.3852/2010).
2. Συγχώνευση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Λαυρεωτικής σε ένα (1) Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής (άρθρα 102 & 103 Ν.3852/2010).
3. Λήψη απόφασης για συγχώνευση των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Λαυρεωτικής με τις επωνυμίες: α) ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Λαυρεωτικής, β) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ Δήμου Λαυρεωτικής, γ) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δήμου Λαυρεωτικής, δ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Λαυρεωτικής, ε) ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δήμου Λαυρεωτικής, στ) ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ (Κ.Α.Π.Η.) Δήμου Κερατέας, ζ) ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Δήμου Κερατέας, η) ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ Δήμου Κερατέας, θ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δήμου Κερατέας, σε ένα (1) Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, με την επωνυμία «Ο Κέφαλος» (άρθρα 102, 103 παρ. 1, 4 Ν. 3852/2010 & άρθρο 240 Ν.3463/2006)
4. Ορισμός 15 τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωτών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ο Κέφαλος» και ορισμός της θητείας αυτών (άρθρα 102, 103 παρ. 1, 4 Ν. 3852/2010 & άρθρο 240 Ν.3463/2006).
5. Λήψη απόφασης για συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων:
1. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) και
2. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΡΑΤΕΑΣ (Δ.Ε.Α.Π.Α.Κ.)
του Δήμου Λαυρεωτικής σε μία κοινωφελή επιχείρηση, με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Λ.) (άρθρα 107 & 109 Ν. 3852/2010, άρθρο 255 Ν. 3463/2006).
6. Ορισμός 7 τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωτών του Διοικητικού Συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Λ.) (άρθρα 107 & 109 Ν. 3852/2010, άρθρο 255 Ν. 3463/2006).
7. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της «Ενεργειακής Λαυρεωτικής εκμετάλλευση ακινήτων-παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία» (ΕΝΕ.Λ.Α.Ε.) (άρθρο 107 Ν. 3852/2010 & 266 Ν. 3463/ 2006).
8. Λήψη απόφασης για την λύση και εκκαθάριση της «Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακινήτων Κερατέας» (Δ.ΑΝ.ΕΤ.ΑΚ.)
9. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση ‘Υδρευσης – Αποχέτευσης – Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής» (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.) του Δήμου Λαυρεωτικής.
10. Επιλογή Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης (άρθρα 14, 77 & 93 Ν. 3852/2010).
11. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 Ν. 3852/2010) .
12. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού υπηρεσιών ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητας, ηλεκτροφωτισμού και ύδρευσης), με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
13. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
14. Ορισμός Εδικού Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαυρεωτικής και Αναπληρωτή αυτού.
15. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 22/04-02-2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής και ορισμός εκ νέου εκπροσώπων του Δήμου Λαυρεωτικής για την εκλογή μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας «ΒΕ.ΠΕ. ΚΕΡΑΤΕΑΣ Α.Ε.» και ορισμός εκπροσώπου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας.
16. Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την αντιμετώπιση του προβλήματος του φοινικοδάσους Λαυρίου και της ευρύτερης περιοχής της Λαυρεωτικής.
17. Διορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του κοινωφελούς ιδρύματος «ΦΙΛΟΠΤΩΧΟ ΚΑΙ ΑΡΩΓΗΣ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΞΕΝΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗ».
18. ‘Εγκριση εξόδων – Κοινοχρήστων του κληροδοτήματος του ιδρύματος «ΕΥΛΑΜΠΙΑΣ ΜΟΥΣΑΓΙΑ».
19. ‘Εγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση παιδικών αποκριάτικων εκδηλώσεων.
20. Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας .
21.Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση ημερίδας με θέμα «Διαχείριση Απορριμμάτων – Επιστημονικές Λύσεις – Ορθολογικές Προτάσεις για τη Λαυρεωτική » που θα διεξαχθεί στις 27/2/2011 στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου στην αίθουσα «Μηχανουργείο».

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Αρετούσα Μακρή

Εσωτερική Διανομή: 1. Πρωτόκολλο
2. Φάκελος Συμβουλίου
3. Γραφείο Δημάρχου

Σχόλια μέσω facebook