Ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, διάρκειας έως 5 μήνες, με τρία (3) στελέχη για την υλοποίηση της δράσης 6 Συντονισμός και Διαχείριση Πράξης «Συμμαχία και Συνέργεια για την Καινοτομία, την Ανάπτυξη και την Απασχόληση στο Σαρωνικό και στη Λαυρεωτική».