Ορισμός δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Λαυρεωτικής,

Τροποποίηση της με αριθμ.204/2017 απόφασης Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων και ορισμός δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Λαυρεωτικής, με θητεία από 01-11-2018...