Διαβάστε σχετικά:

30 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ (αιτήσεις έως 27/5)

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ – Υπ’ αριθμ. πρωτ. 259_20.05.2013

Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας δύο (2)
μηνών, (τριάντα (30) ατόμων Εργατών Γενικών Καθηκόντων Υ.Ε.).

Τα δικαιολογητικά (μαζί με την αίτηση) οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα
καταθέσουν στο γραφείο……