3ος κύκλος Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαυρεωτικής
Ξεκινούν οι αιτήσεις


Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαυρεωτικής ολοκλήρωσε με επιτυχία                 τον 1ο και τον 2ο κύκλο διανομής επισιτιστικής βοήθειας στους δημότες του.              Η συντονισμένη προσπάθεια κατά της ένδειας και του κοινωνικού αποκλεισμού συνεχίζεται με τον 3ο κύκλο διανομής τροφίμων στις ευπαθείς ομάδες δημοτών μας.
Καλούμε λοιπόν όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις αιτήσεις τους από  16/2/2017 έως 16/3/2017 και ώρες 09:00 – 14:00,
στην υπηρεσία πρωτοκόλλου στο Δημαρχείο Λαυρίου και αντίστοιχα στο                             Δημαρχείο Κερατέας.
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου
από τους ίδιους τους ενδιαφερομένους είναι τα κάτωθι:


  1. Αίτηση (παρέχεται στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου)
  2. Υπεύθυνη δήλωση (παρέχεται στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου)
  3. Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης Φορολογικού έτους 2015
     (Για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01.01.2015 έως 31.12.2015).


Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα εξεταστούν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ώστε να επιλεγούν οι τελικοί δικαιούχοι.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα:  
2292320176 (Λαύριο) & 2299320213 (Κερατέα)


Από το Γραφείο Τύπου & Επικοινωνίας

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8,
παρ. 4 Ν. 1599/1986)


ΠΡΟΣ(1):
                 ΔΗΜΟ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
Ο – Η Όνομα:
Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τηλ:
Τόπος Κατοικίας:
Οδός:
Αριθ:
ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
(Ε-mail):


Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
Δεν έχει υπάρξει καμία μεταβολή στα προσωπικά οικονομικά δεδομένα, που σας έχω γνωρίσει σε προηγούμενη αίτησή μου και, εφόσον υπάρξει μεταβολή στο προσεχές εξάμηνο, θα σας το γνωστοποιήσω άμεσα.Ημερομηνία:      ../../2017Ο – Η Δηλών

(Υπογραφή)


(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα