Πρόσκληση στην 3η Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας καλούμε στην Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει στην αίθουσα ¨ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ¨ που βρίσκεται στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου Δήμου Λαυρεωτικής στις  04 Φεβρουαρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 με  θέματα:
1. Συγκρότηση Επιτροπών ΕΚΠΟΤΑ  (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ) για το έτος 2011.
Α. Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών
Β. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών
Ø       για προμήθεια ηλεκτρολογικού – μηχανολογικού εξοπλισμού
Ø       για λοιπές προμήθειες εκτός ηλεκτρολογικού – μηχανολογικού υλικού
Γ. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής προμηθειών
Ø       για παραλαβή ηλεκτρομηχανολογικού υλικού
Ø       για παραλαβή λοιπών (πλην ηλεκτρομηχανολογικού υλικού προμηθειών)
Ø       για παραλαβή οικοδομικών υλικών, χρωμάτων & λοιπών υλικών συντήρησης κτιρίων
2.  Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και αναπληρωματικού για τη συγκρότηση επιτροπής παραλαβής εργασιών –  μεταφορών (άρθρο 67 του Π.Δ 28/80).
3.  Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών  και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής  Εργασιών (άρθρο 64, παρ. 14 του Π.Δ 28/80).
4.  Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών  και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας  Δημοπρασιών (άρθρο 1 του ΠΔ 270/81).
5.  Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών  και ισάριθμων αναπληρωματικών  για τη συγκρότηση Επιτροπής Εκποιούμενων Ακινήτων (άρθρο 7 του Π.Δ 270/1981 και άρθρα 194-199 Ν. 3463/2006).
6.  Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών  και ισάριθμων αναπληρωματικών για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής  Έργων μέχρι του ποσού των 5.869,41 €.
7.  Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και  αναπληρωματικού  για τη συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων άνω του ποσού των 5.869,41 €.
8.  Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων (άρθρο 32 Ν.1080/80, άρθρο 5 του Ν. 1406/83, παρ. 8 άρθρου 7 Ν. 2307/95).
9. Συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής  Αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (παρ. 6 του άρθρου 199 Ν.3463/2006).
10.  Συγκρότηση Επιτροπής Σφραγίσματος Καταστημάτων (παρ. 7 άρθρου 80 Ν. 3463/2006).
11.  Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών για το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.
12.  Ανάθεση Μαγνητοφώνησης των Πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Λαυρεωτικής.
13.  Μεταφορά υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών (άρθρο 171 παρ.2 Ν. 3463/2006 και ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ/εγκ.45/28.12.2010).
14.  Χρήση σφραγίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (74572/εγκ. 49/29.12.2010 ΥΠ.ΕΣ).
15.  Επιστροφή εσόδων ύδρευσης από το Δήμο Λαυρεωτικής στη ΔΕΥΑΤΗΛ.
16.  Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων Δήμου Λαυρεωτικής για τη συγκρότηση  Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής (άρθρο 246 Ν.3463/2006 και ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ εγκ.51/ΟΙΚ.
74513/28.12.2010).
17.  Ορισμός Εκπροσώπου Δήμου Λαυρεωτικής στο Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα Διαχείρισης ΒΙΟ.ΠΑ Κερατέας Α.Ε.
18.  Ορισμός Εκπροσώπων στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΒΕΠΕ Κερατέας Α.Ε.
19. Έγκριση των Φύλλων Αυτόνομων Οικισμών (Φ.Α.Ο) της Δ/νσης Στατιστικών Πληθυσμού  και Αγοράς Εργασίας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.
20. Επιβεβαίωση  λήξης της  από 10-05-2005 τελευταίας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Εθνικού  Κέντρου Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Κ.Β.) και του πρώην Δήμου Λαυρεωτικής που υλοποιήθηκε με την  διακοπή του προγράμματος και την οικειοθελή απόσυρση των υπαλλήλων εκ μέρους του Ε.Κ.Α.Κ.Β και η επίλυση του ζητήματος της  επίπλωσης κ.λ.π.
Η Πρόεδρος του Δ.Σ
Αρετούσα Μακρή
Εσωτερική Διανομή:
1.   Πρωτόκολλο
2.       Φάκελος Συμβουλίου 2
3.       Γραφείο Δημάρχου
Σχόλια μέσω facebook