Επισκόπηση θέσης εργασίας
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου, που εδρεύει στο Λαύριο του Ν. Αττικής και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:
  • 1 ΔΕ Μάγειρων
  • 1 ΥΕ Τραπεζοκόμος

Διαβάστε την προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΔΩ.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 28 Μαΐου 2017.
Επιστήμες:
Απόφοιτος Γυμνασίου, Απόφοιτος Λυκείου
Επίπεδο Εκπαίδευσης:
Δευτεροβάθμιας (ΔΕ), Υποχρεωτικής (ΥΕ)

Διαβάστε την προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ΕΔΩ.