Ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι επτά (27) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λαυρεωτικής, που εδρεύει στο Λαύριο Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

  • 3 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (ομάδας Β΄ τάξης Δ΄)
  • 1 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (ομάδας Ζ΄ τάξης Γ΄)
  • 1 ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου (ομάδας Γ΄ τάξης Γ΄)
  • 5 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου (με άδεια Γ+Ε κατηγορίας και με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 5 ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου (με άδεια Γ’ κατηγορίας χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
  • 12 ΥΕ Εργατών καθαριότητας (πλήρωμα απορριμματοφόρου)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1, Τ.Κ.19500 Λαύριο Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοίκησης/Γραφείο Προσωπικού, υπόψιν κ.κ. Γκίκα Φώτη, Μπαράτατζη Νιόβης (τηλ. επικοινωνίας: 2292320152-140).

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ