ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΤΗΝ 26η ΙΟΥΝΙΟΥ 2015


Θέμα: Πρόσκληση στην 13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας καλούμε στην 13η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 26η Ιουνίου 2015, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 18:00, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
 1. Λήψη απόφασης για την πρόσληψη (επανασύναψη) προσωπικού στον Δήμο Λαυρεωτικής με συμβάσεις μισθώσεως έργου κατ’ εφαρμογή και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/Α’/11-05-2015).
 2. Έγκριση τέταρτης (4ης) τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015.

 3. Ψήφιση έβδομης (7ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015.
 4. Έγκριση δεύτερης (2ης) Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» οικονομικού έτους 2015.
 5. Έγκριση δεύτερης (2ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΟΣ» οικονομικού έτους 2015.

 1. Λήψη απόφασης για την παράταση της σύμβασης μισθώσεως μεταξύ Δήμου Λαυρεωτικής και κληρονόμων Γρηγορίου Δουραμάνη, της Δεξαμενής στην θέση «ΟΛΥΜΠΟΣ» Κερατέας.
 2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ για την διοργάνωση της ΙΖ’ Επιστημονικής Συνάντησης της Εταιρείας Μελετών στην πόλη του Λαυρίου το φθινόπωρο 2015.
 3. Λήψη απόφασης περί αποδοχής ή μη του προγράμματος της δακοκτονίας και περί αποδοχής της εισφοράς της δακοκτονίας, η οποία βαρύνει τους ελαιοπαραγωγούς.
 4. Λήψη απόφασης για ρύθμιση απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Κουντουριώτη της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής του Δήμου Λαυρεωτικής κατά την θερινή περίοδο.
 5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του ωραρίου λειτουργίας των πάσης φύσεως καταστημάτων και επιχειρήσεων του Δήμου Λαυρεωτικής (τροποποίηση της υπ. αριθ. 166/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου).
 6. Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ. αριθ. 70/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αφορούσε στην λύση της σύμβασης μίσθωσης μεταξύ του Δήμου Λαυρεωτικής και του κ. Πετρολιάγκη Γεωργίου του Δημητρίου.

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).
                                                                                           
                                                                                                         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
                                                             ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΚΑΡΑΚΗ


Σχόλια μέσω facebook