Ο Δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ένα (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Λαυρεωτικής, που εδρεύει στο Λαύριο Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

2 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου εκσκαφέα (τύπου JCB)
1 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου – γκρέιντερ
1 ΔΕΧειριστών Μηχανημάτων Έργου – ανυψωτικού καλαθοφόρου
2 ΔΕ  Οδηγών Απορριμματοφόρου (με άδεια οδήγησης Γ΄+ Ε ΄ Κατηγορίας και κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου)
5 ΔΕ  Οδηγών Απορριμματοφόρου ( με άδεια οδήγησης Γ΄+ Ε ΄ Κατηγορίας και χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)
8 ΥΕ Εργατών καθαριότητας (πλήρωμα απορριμματοφόρου)
1 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης (καταμετρητές υδρομέτρων)
1 ΥΕ Εργατών Ύδρευσης
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Λαυρεωτικής, Κουντουριώτη 1, Τ.Κ. 195 00 Αττική, απευθύνοντάς την στο τμήμα Διοίκησης/Γραφείο Προσωπικού υπόψιν κ.κ. Γκίκα Φώτη, Μπαράτατζη Νιόβη (τηλ. επικοινωνίας: 2292320152-140).
Σχόλια μέσω facebook