ΣΗΜΕΙΩΣΗ  από το  forkeratea:  Δίνουμε τους ορισμούς του νόμιμου, του
πραγματικού και του μόνιμου πληθυσμού όπως τους δίνει η Στατιστική Υπηρεσία
της Ελλάδας. Ο πληθυσμός που δόθηκε  στην
δημοσιότητα είναι  ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΟΝΙΜΟΥ.
Πραγματικός
πληθυσμός
μιας περιφέρειας (δήμου, κοινότητας, δημοτικού /
κοινοτικού διαμερίσματος ή οικισμού): το σύνολο των, για οποιαδήποτε αιτία,
παρόντων σε αυτή πρόσωπων κατά την ημέρα της απογραφής, είτε αυτά διαμένουν
μονίμως στην περιφέρεια αυτή είτε βρέθηκαν να διαμένουν προσωρινώς ή τυχαίως.
Μόνιμος
πληθυσμός
μιας περιφέρειας (δήμου / κοινότητας, δημοτικού /
κοινοτικού διαμερίσματος ή οικισμού): το σύνολο των ατόμων που έχουν τη συνήθη
διαμονή τους σε κάθε περιφέρεια, νομό, δήμο / κοινότητα, δημοτικό / κοινοτικό
διαμέρισμα και αυτοτελή οικισμό.
Νόμιμος πληθυσμός (δημότες): ο νόμιμος
πληθυσμός αποτελείται από τον αριθμό των δημοτών, δηλαδή από το σύνολο των
ατόμων κάθε ηλικίας και φύλου, που είναι καταχωρημένα στα αντίστοιχα
δημοτολόγια και εφόσον κατά τη ημέρα της απογραφής βρίσκονταν στη Χώρα και
απογράφηκαν ως παρόντες ή απουσίαζαν προσωρινά στο εξωτερικό.


Σύμφωνα με την απογραφή του 2001 ο νόμιμος πληθυσμός της περιοχής ήταν