Θέμα: 
Πρόσκληση στην 2η Συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Σας καλούμε στην 2η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του
Λαυρίου,
την 11η Φεβρουαρίου
2015,
ημέρα Τετάρτη  και
ώρα
18:00, με τα ακόλουθα θέματα
Ημερήσιας Διάταξης:

1. Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και δύο (2) εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων, με τους αναπληρωτές τους, για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Λαυρεωτικής.

2. Λήψη απόφασης για ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων που διατέθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαυρεωτικής του οικονομικού έτους 2014, όπως αυτές διαμορφώθηκαν στις 31/12/2014.

3. Έγκριση έκθεσης εσόδων- εξόδων Δ’ τριμήνου της Οικονομικής Επιτροπής, για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 του Δήμου Λαυρεωτικής.

4. Έγκριση πρώτης (1ης) Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 2015.

5. Ψήφιση πρώτης (1ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015.

6. Λήψη απόφασης για α) έγκριση χορήγησης νέας παροχής έξι (6) ιντσών από την ΕΥΔΑΠ, με εγγυημένη είσπραξη τρεχόντων λογαριασμών υδροληψίας για την υδροδότηση του Δήμου Λαυρεωτικής στη θέση στο 37ο χλμ Λεωφ. Σουνίου στην περιοχή «Μεγάλη Αυλή» Δημοτικής Ενότητας Κερατέας με κωδικό παροχής 2202309 και β) έκδοση εγγυητικής επιστολής ποσού 36.000,00€ για τον ανωτέρω σκοπό και γ)εξουσιοδότηση κ. Δημάρχου για την υπογραφή της ανωτέρω εγγυητικής επιστολής, της σύμβασης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

7. Λήψη απόφασης για την συνέχιση της εκκαθάρισης της κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» (ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Λ.).

8. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτού, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους.

9. Λήψη απόφασης για χορήγηση χρηματικού βοηθήματος σε άπορους δημότες.

10. Λήψη απόφασης για σύναψη σύμβασης με εταιρεία που τηρεί τις νόμιμες προϋποθέσεις μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό, για την περισυλλογή και μεταφορά εγκαταλελειμμένων οχημάτων σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής τέλους κύκλους ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.).

11. Λήψη απόφασης για καθορισμό αριθμού αδειών άσκησης υπαίθριου εμπορίου στο σύνολο του Δήμου Λαυρεωτικής.

12. Λήψη απόφασης για την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Λαυρεωτικής στον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) στην Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ- ΔΙΚΤΥΟ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ» («Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ).

13. Λήψη απόφασης για την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Λαυρεωτικής στην πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Δημάρχων» και εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή του Εντύπου Προσχώρησης στο εν λόγω Σύμφωνο.

14. Συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων, που δεν έχουν καμία αξία, του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015 (άρθρο 199 παρ.6 Ν.3463/2006).

15. Διαγραφή ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν τέλη ύδρευσης.(αρ.πρωτ.956/22-01-2015)

16. Διαγραφή ποσού από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν δημοτικά τέλη. (αρ.πρωτ. 26678/05-02-2015)

17. Διαγραφή ποσών από βεβαιωμένους χρηματικούς, που αφορούν δημοτικά τέλη και Τ.Α.Π., λόγω ηλεκτροδότησης ή μεταβίβασης. (αρ.πρωτ.641/16-01-2015)

18. Διαγραφή ποσού από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους, που αφορά δημοτικά τέλη και Τ.Α.Π., λόγω οριστικής υπαγωγής ακινήτου βάσει Ν.4014/2011 ή Ν.4178/2013 και συγχρόνως ηλεκτροδότησης αυτού. (αρ.πρωτ. 1721/04-02-2015)

19. Επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, που αφορά δημοτικά τέλη και Τ.Α.Π. (αρ.πρωτ. 1563/03-02-2015).

20. Επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, που αφορά δημοτικά τέλη και δημοτικό φόρο. (αρ.πρωτ.1834/05-02-2015).

   Η
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της
ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (
www.lavreotiki.gr).
                                                                                             

                                                                                                       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                              ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΚΑΡΑΚΗ