Την πρόσληψη δυο εισπρακτόρων, ενός καλλιτεχνικού διευθυντή και ενός σκηνοθέτη αποφάσισε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΝΠ∆∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» του ∆. Λαυρεωτικής.

Σύμφωνα με την εισήγηση του προέδρου του Νομικού Προσώπου κ. Μακρυωνίτη:

Στο ΝΠ∆∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» του ∆ήµου Λαυρεωτικής λειτουργούν

  • τρία ∆ηµοτικά Γυµναστήρια,
    δύο στη δηµοτική ενότητα Λαυρίου και ένα στη δηµοτική ενότητα Κερατέας, 
  • ένα ∆ηµοτικό Ωδείο, 
  • δυο θεατρικές οµάδες και 
  • δυο φιλαρµονικές µια στη ∆ηµοτική ενότητα Λαυρίου και µια στη
    ∆ηµοτική ενότητα Κερατέας. 

Οι παρεχόµενες υπηρεσίες προς τους πολίτες παρέχονται από
εκπαιδευτικούς (Καθηγητές Φυσικής αγωγής, καθηγητές Μουσικής) οι οποίοι αµείβονται µε το
αντίτιµο της παρεχόµενης υπηρεσίας, ως εκ τούτου προκειµένου να εισπράττονται οι συνδροµές
των πολιτών, κρίνεται αναγκαία η σύµβαση µίσθωσης έργου δύο(2) ∆Ε Εισπρακτόρων αφού
δεν υπηρετεί κανένας υπάλληλος µόνιµος και δεν έχει δυνατότητα να διαθέσει ο ∆ήµος
Λαυρεωτικής.

Η διάρκεια των συµβάσεων έργου θα είναι έντεκα (11) µήνες όσο και η διάρκεια
των προγραµµάτων πολιτισµού και αθλητισµού µε αρχή έναρξης 1/09/2015 και λήξης 31/07/2016
µε ανάθεση έργου την είσπραξη των συνδροµών των προγραµµάτων αθλητισµού και πολιτισµού
(γυµναστήρια, ωδείο και των τµηµάτων ζωγραφικής και µπαλέτου).

Επίσης στο ΝΠ∆∆»ΘΟΡΙΚΟΣ» του ∆ήµου Λαυρεωτικής λειτουργεί το ∆ηµοτικό Ωδείο Κερατέας
«∆ ΝΙΚΟΛΑΟΥ» από το έτος 2009(ΦΕΚ1657/Β/13.8.2009) και έχει ήδη 150 µαθητές για το
σχολικό έτος 2014-2015.

Για τη λειτουργία του σύµφωνα µε τις διατάξεις του 11/11/1957 και
16/1966 Β.∆ απαιτείται η πρόσληψη ∆Ε Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού από το οποίο έχει αδειοδοτηθεί µε καθήκοντα
την επίβλεψη της οµαλής λειτουργίας του Ωδείου όσον αφορά το επιστηµονικό και καλλιτεχνικό
ρόλο σε σχέση µε µαθητές και καθηγητές, την κατάθεση µαθητολογίων και όλων των
προβλεπόµενων εκ του νόµου υποχρεώσεων.

Στο ΝΠ∆∆ «ΘΟΡΙΚΟΣ» του ∆ήµου Λαυρεωτικής
δεν υπηρετεί υπάλληλος ειδικότητας Καλλιτεχνικού ∆ιευθυντή Ωδείου. Η πρόσληψη του ανωτέρου
υπαλλήλου µε σύµβαση µίσθωσης έργου είναι αναγκαία για την λειτουργία του Ωδείου κατά της
εκπαιδευτική χρονιά 2015-2016.

Ακόµη υπάρχουν θεατρικές οµάδες στις δηµοτικές ενότητες Λαυρίου και Κερατέας
δραστηριότητες που συνδέονται άµεσα µε την προαγωγή του πολιτισµού και την ανάδειξη
ερασιτεχνικών θεατρικών οµάδων. Ήδη υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον από δηµότες που επιθυµούν
την συµµετοχή σε αυτές τις οµάδες, γεγονός που δηµιουργεί στο νοµικό µας πρόσωπο την
υποχρέωση να σταθούµε αρωγοί και να ενισχύσουµε την εθελοντική αυτή προσπάθεια. Κατά
συνέπεια προτείνεται η πρόσληψη (2) ΤΕ σκηνοθετών µε σύµβαση µίσθωσης έργου για την
υποστήριξη των δυο (2) προαναφερόµενων θεατρικών οµάδων, για την εκπαίδευση των µελών τους
στην τέχνη του Θεάτρου και συγκεκριµένα στην υποκριτική, στην σκηνοθεσία, στην σκηνογραφία
και στην ενδυµατολογία µε σκοπό την πραγµατοποίηση θεατρικών παραστάσεων.