ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά ενός (1) ατόμου για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής, που εδρεύει στη Δημοτική Ενότητα Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου:

«Ιατρική Περίθαλψη Νηπίων», συνολικής διάρκειας έως ενός (01) έτους. Στο πλαίσιο του
έργου αυτού θα απασχοληθεί ανά τόπο εκτέλεσης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο
εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα:

http://www.lavreotiki.gr/