Σας καλούμε στην 17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 27η Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
              

     
  1.  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                     
                      Λαύριο  22/07/2016
  1.  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
                      Αριθ. πρωτ.:12284
 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Ταχ. Δ/νση:   Κουντουριώτη 1
                       Λαύριο Τ.Κ 19500
  Πληροφορίες:
  Τηλέφωνο:    
  Fax:              
  WEB ADDRESS: www.lavreotiki.gr
Προς: 1. κ. Δήμαρχο Λαυρεωτικής
          2. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
          3. Πρόεδρο Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕΦΑΛΟΣ»
          4. Πρόεδρο Ν.Π.Δ.Δ. «ΘΟΡΙΚΟΣ»
       
 Κοιν.: Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου  Δ.Ε. Λαυρίου.
              Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου  Δ.Ε. Κερατέας.
              Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου  Τ.Κ Αγίου Κωνσταντίνου.
Θέμα:  Πρόσκληση στην 17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου                          του Δήμου Λαυρεωτικής.Σας καλούμε στην 17η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 27η Ιουλίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:
 1. Έγκριση δεύτερης (2ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΟΣ» οικονομικού έτους 2016.
 2. Έγκριση δεύτερης (2ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» οικονομικού έτους 2016.
 3. Λύση σύμβασης του Υποέργου 7 «ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ της Πράξης 373702 «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ».
 4. Έγκριση του 4ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ-ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ» και παράταση εργασιών του ως άνω έργου.
 5. Έκφραση γνωμοδότησης σχετικά με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μελέτη Παράπλευρου Οδικού Δικτύου και Ανισοπεδοποίησης Κρίσιμων Κόμβων τμήματος Μαρκοπούλου –Λαυρίου του Διευρωπαϊκού Οδικού Άξονα Σταυρού – Λαυρίου».
 6. Λήψη απόφασης για την σύνταξη και υποβολή πρότασης από μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής στην Πρόσκληση της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής με τίτλο «Κέντρα Κοινότητας» (κωδ. : ΑΤΤ025, Α/Α ΟΠΣ 1662 από 11/07/2016, Α.Π: 2746) και παροχή εξουσιοδότησης προς τον κ. Δήμαρχο Λαυρεωτικής για την υπογραφή της ανωτέρω πρότασης και οιουδήποτε σχετικού εγγράφου.
 7. Λήψη απόφασης α) για την συμμετοχή του Δήμου Λαυρεωτικής στο Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020, σύμφωνα με την πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με κωδ.14.6.33.33.-1-3 και Α.Α ΟΠΣ 1474/έκδοση 3/0 και αριθ. πρωτ.: οικ.8217 με τίτλο: «Παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου», β) για την σύνταξη και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Αποκατάσταση και επισκευή διατηρητέου κτιρίου ‘Ευτέρπη’» και γ) παροχή εξουσιοδότησης προς τον κ. Δήμαρχο Λαυρεωτικής για την υπογραφή της ανωτέρω πρότασης και οιουδήποτε σχετικού εγγράφου.
 8. Ορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
 9. Καθορισμός συντελεστών τελών κοινοχρήστων χώρων Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.
 10. Καθορισμός τελών Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.
 11. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για την σύνταξη γνωμοδότησης-υπομνήματος για την αντίκρουση των εκτιθέμενων στην υπ. αριθ. 9/2016 πράξη του αρμόδιου επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την οποία επεστράφη το υπ. αριθ.63/2016 χρηματικό ένταλμα πληρωμής. (αποφ.102/2016 Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λαυρεωτικής).     Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).
                                                                                                       
                                                                                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


                                                  ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΚΑΡΑΚΗ