Δήμος Μαρκοπούλου: Προθεσμία μέχρι τις 17 Μαΐου 2017, για τον καθαρισμό Οικοπέδων από ξερά χόρτα.

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές δομημένων και αδόμητων οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός της πόλης το αργότερο, μέχρι την Τετάρτη, 17 Μαΐου, να προβούν στον καθαρισμό τους από ξερά χόρτα και την απομάκρυνσή τους, καθώς και την απομάκρυνση οποιουδήποτε εύφλεκτου υλικού, όπως προβλέπει το αρ. 94, παρ. 26 του Νόμου 3852/10!

Σε αντίθετη περίπτωση, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει σε καθαρισμό με δικά του μέσα και η δαπάνη να επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες. Εκτός όμως από την επιβάρυνση με τη δαπάνη καθαρισμού, σε όσους δεν συμμορφωθούν με τις διατάξεις του αναφερόμενου Νόμου, θα επιβληθούν και οι κυρώσεις που προβλέπονται και συγκεκριμένα η επιβολή Προστίμου πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου.

Η Δημοτική Αρχή παρακαλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων να ανταποκριθούν άμεσα στο κάλεσμα, προκειμένου να προστατευτεί η πόλη μας από τον κίνδυνο πυρκαγιάς, καθώς αρχίζει η Αντιπυρική Περίοδος.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ.

Η αντιπυρική περίοδος ξεκινάει από 1η Μαΐου και οι πολίτες υποχρεούνται από τον νόμο να καθαρίσουν οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους που έχουμε στην ιδιοκτησία τους , προκειμένου να αποφύγουμε κινδύνους πυρκαγιάς.

 Σημειώνεται, ότι η παραπάνω δράση είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4/2012 Πυροσβεστική διάταξη (ΦΕΚ 1346/25-04-2012 Τεύχος Β), η οποία ορίζει πώς: «οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά».
Σχόλια μέσω facebook