Στην 15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα συζητηθούν πολύ σημαντικά θέματα ένα από τα οποία είναι η Έκφραση γνώµης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Λαυρεωτικής επί της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 169162/13 (Α∆Α: ΒΛ4Ψ0-Κ1Β) Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) του έργου2

«ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗ ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ: ΚΟΜΒΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ – ΛΑΥΡΙΟΥ» της εταιρείας «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.»Ακολουθεί ολόκληρη πρόσκληση για την 15η Συνεδρίαση του ΔΣ

Σας καλούμε στην 15η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής, που θα γίνει στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 27η Αυγούστου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Έγκριση έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Β΄ Τριμήνου της Οικονομικής Επιτροπής, για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Λαυρεωτικής.

2. Λήψη απόφασης για αποδοχή ποσού από το ΥΠ.ΕΣ., για την αντιμετώπιση των άμεσων βιοτικών αναγκών πολιτών που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 16/6/2012 & 19/7/2012 και Ψήφιση της όγδοης (8ης) Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού του Δήμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 2013.

3. Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής επί της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 169162/13 (ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ0-Κ1Β) Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) του έργου 2 «ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ: ΚΟΜΒΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ –
ΛΑΥΡΙΟΥ» της εταιρείας «ΕΡΓΑ ΟΣΕ Α.Ε.».

4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ» του Δήμου Λαυρεωτικής.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΡΕΤΟΥΣΑ ΜΑΚΡΗ

http://www.lavreotiki.gr/

Διαβάστε σχετικά:Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του έργου ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΟΡΩΠΙ - ΛΑΥΡΙΟΠροκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση του έργου ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΚΟΡΩΠΙ – ΛΑΥΡΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, διαβίβασε στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής την Προκαταρκτική Περιβαλλοντική Εκτίμηση και Αξιολόγηση (ΠΠΕΑ) του έργου:  «Προα…