Σας καλούµε στην 15η Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 12η Ιουλίου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 18:30, µε τα ακόλουθα θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης:

1. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την εκτέλεση της προµήθειας γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών του εργοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου Λαυρεωτικής και των Ν.Π.∆.∆. «ΘΟΡΙΚΟΣ» και «ΚΕΦΑΛΟΣ».

2. Έγκριση επιχορήγησης αθλητικών και πολιτιστικών σωµατείων ∆ήµου Λαυρεωτικής οικονοµικού έτους 2016.

3. Έγκριση της υπ. αριθ. 25/2016 απόφασης του Αναπτυξιακού Συνδέσµου που αφορά στην τροποποίηση της συστατικής του πράξης. (υπ. αριθ. πρωτ.11017/04-07-2016 ∆ήµου Λαυρεωτικής).

4. Έγκριση απολογισµού οικονοµικού έτους 2015 του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» του ∆ήµου Λαυρεωτικής.

5. Έγκριση απολογισµού οικονοµικού έτους 2015 του Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ» του ∆ήµου Λαυρεωτικής.

6. Λήψη απόφασης για την χορήγηση χρηµατικού βοηθήµατος σε άπορους δηµότες. (υπ. αριθ. πρωτ. 7642/18-05-2016 & 2861/29-02-2016 αιτήσεις)

7. ∆ιαγραφή ποσού από τέλη ύδρευσης. (αριθ. πρωτ. 10180/07-07-2016)

8. Έκφραση γνωµοδότησης σχετικά µε την Μελέτη Περιβάλλοντος για την Τροποποίηση του έργου (ΜΠΕ) µε τίτλο: «Αιολικά Πάρκα και έργα διασύνδεσης, στην νήσο Άγιος Γεώργιος Αττικής».

9. Έκφραση γνωµοδότησης σχετικά µε την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Μελέτη Παράπλευρου Οδικού ∆ικτύου και Ανισοπεδοποίησης Κρίσιµων Κόµβων τµήµατος Μαρκοπούλου –Λαυρίου του ∆ιευρωπαϊκού Οδικού Άξονα Σταυρού – Λαυρίου».

10. ∆ιαγραφή ποσών από βεβαιωµένους χρηµατικούς καταλόγους. (αριθ. πρωτ.9479/15-06-2016)

Η Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µεταδίδεται απ’ ευθείας µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.
ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΚΑΡΑΚΗ