Την πρόσληψη 13 ατόμων (Εργάτες Γενικών Καθηκόντων-Πυροπροστασίας –
Πυρασφαλείας) ανακοίνωσε το  Ν.Π.Δ.Δ. “Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Λαυρεωτικής”  για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών αναγκών με σύμβαση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τρίμηνης (3) διάρκειας. 
Οι προσλήψεις αφορούν το δήμο Σαρωνικού.


Τα δικαιολογητικά (μαζί με την αίτηση) οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα καταθέσουν στο
γραφείο του Αναπτυξιακού Συνδέσμου από 01.08.2016 μέχρι και 05.08.2016.

 Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλέφωνο 22990-
63243.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ