Από 10η
Αυγούστου 2016 και για χρονικό διάστημα έως και
31η
Οκτωβρίου 2016 προσλαμβάνονται, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και
ειδικότητα εργατών πυροπροστασίας – πυρασφαλείας (εργατών γενικών καθηκόντων
ΥΕ) τους παρακάτω: