Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε. (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.) ανακοίνωσε ότι προσκαλεί ιατρούς κατόχους ιατρικής ειδικότητας, ιατρούς Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., νοσηλευτικό, επιστημονικό, παραϊατρικό και διοικητικό προσωπικό από νοσηλευτικά ιδρύματα του Ε.Σ.Υ., από μονάδες του Π.Ε.Δ.Υ., από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και από τις Υγειονομικές Περιφέρειες να υποβάλλουν την αίτησή τους προς την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. για απόσπαση για την κάλυψη με απόσπαση 22 θέσεων των κλάδων και κατηγοριών όπως αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα. 

Οι αιτήσεις μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, θα διαβιβαστούν προς έγκριση έκδοσης απόφασης Υπουργού Υγείας όπως ορίζεται από του άρθρου 70 του Ν. 4368/21-2-2016 και αφορούν απόσπαση κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων και για χρονικό διάστημα έως ένα έτος με δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος. 

Η δαπάνη μισθοδοσίας του προσωπικού βαρύνει το φορέα προέλευσης του αποσπώμενου υπαλλήλου και συμπεριλαμβάνει τα επιδόματα της οργανικής του θέσης, όταν πρόκειται για προσωπικό που δεν εντάσσεται στις ρυθμίσεις του ν. 4024/2011 (Α. 226). 

Η απόσπαση διενεργείται για την κάλυψη των έκτακτων υπηρεσιακών αναγκών της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΗΝ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.  ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΑΑ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – Κ. ΠΡΙΦΤΗΣ Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

1 Ιατροί Γενικής Ιατρικής 2 

2 Ιατρός Ακτινοδιαγνωστικής 1 

3 Ιατρός Βιοπαθολογίας 1 

4 Νοσηλευτές ΤΕ 4 

5 Ραδιολόγος – Ακτινολόγος ΤΕ 1 

6 Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕ 1 

7 Βοηθών Μικροβιολογικών Εργαστηρίων 1 

8 Φυσικοθεραπευτές ΤΕ 2 

ΣΥΝΟΛΟ 13

 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΎ Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

1 Ιατροί Γενικής Ιατρικής 2 

2 Iατρός Γενικής Χειρουργικής 1 

3 Ιατρός Ενδοκρινολογίας 1 

4 ΠΕ Λογοθεραπείας 1 

5 ΤΕ Νοσηλευτικής 2 

6 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών 2 

ΣΥΝΟΛΟ 9 


ΠΗΓΗ: diorismos.gr