ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 69/2013    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 16ης/30.09.2013 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝOΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΕΦΑΛΟΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
7ο Θέμα ημερήσιας διάταξης: «Λήψη απόφασης για τη πρόσληψη προσωπικού στο Ν.Π.Δ.Δ «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007».»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων κατεπειγουσών εποχιακών αναγκών του Ν.Π.∆.∆. «ΚΕΦΑΛΟΣ» του ∆ήµου Λαυρεωτικής για την εύρυθµη λειτουργία παιδικών σταθµών της ∆ηµοτικής Ενότητας Λαυρίου και της ∆ηµοτικής Ενότητας Κερατέας για την περίοδο Οκτωβρίου – ∆εκεµβρίου 2013, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισαγωγικό µέρος, και συγκεκριµένα:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                            ΑΡΙΘΜΟΣ   ΑΤΟΜΩΝ
Δ.Ε. ΒΟΗΘ. ΒΡΕΦ/ΜΟΙ                                     2
Υ.Ε. ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣ. ΚΟΥΖΙΝΑΣ                          3
Υ.Ε. ΒΟΗΘ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘ/ΤΑΣ                 8
                                                            ΣΥΝΟΛΟ 13
 ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ