Πρόσληψη 12 ατόμων για 3 μήνες στο δήμο Λαυρωτικής

Ο δήμος Λαυρεωτικής ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας τριών (3) μηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ.1 του Ν.3584/2007 (Φ.Ε.Κ.143/Α/28.6.2007) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 41 του Ν.4325/2015 (Εργατών Γενικών Καθηκόντων-Εργάτες Πυροπροστασίας.
Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση:

Σχόλια μέσω facebook