Πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου συνολικά έντεκα (11) ατόµων για την κάλυψη κατεπειγουσών, εποχιακών αναγκών, στο Ν.Π.∆.∆. “ΚΕΦΑΛΟΣ” του ∆ήµου Λαυρεωτικής και ειδικότερα των δοµών των Παιδικών Σταθµών.

Συγκεκριµένα θα προσληφθούν ανά ειδικότητα, διάρκεια σύµβασης και αριθµού ατόµων οι κάτωθι:

Α/Α ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ  
                                 
1 ∆.Ε. ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ           3  άτομα                       2- µήνες
2 ∆.Ε. ΜΑΓΕΙΡΩΝ                                                 2  άτομα                         2- µήνες
3 Υ.Ε. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ      6 άτομα        2- µήνες


 

http://www.lavreotiki.gr