ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σας γνωρίζουμε ότι το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού  Συνεταιρισμού Κερατέας, σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 94/31-05-2016 πράξης του Ειρηνοδικείου Λαυρίου με την οποία εγκρίθηκε το καταστατικό του νεοσυσταθέντος Αγροτικού Συνεταιρισμού Κερατέας Αττικής, ο οποίος προήλθε ύστερα από συγχώνευση, όπως αυτό εγκρίθηκε από την 29-11-2015 Γενική Συνέλευση αυτού, ύστερα από απόφασή του και σύμφωνα με το άρθρο 20 του καταστατικού του, καλεί τα μέλη του Συνεταιρισμού σε τακτική Γενική Συνέλευση με θέματα :

  1. Απολογισμός πεπραγμένων προσωρινής Διοίκησης περιόδου 29-11-2015 έως 31-05-2016 και απαλλαγή των μελών του Συμβουλίου από κάθε ευθύνη.
  2. Οικονομικός απολογισμός Διοίκησης περιόδου 29/11/2015 έως 31/05/2016 .
  3. Ενημέρωση Συνεταίρων για διάφορα μελλοντικά θέματα.
  4. Εκλογή Προέδρου ,Γραμματέα Γεν. Συνέλευσης, Τριμελούς(3) εφορευτικής επιτροπής για την διενέργεια αρχαιρεσιών για την ανάδειξη  Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεταιρισμού ύστερα από συγχώνευση .
Η Επαναληπτική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Συνεταιρισμού την Κυριακή 10/07/2016  και ώρα 11:00 π.μ.