Στην 3η Συνεδρίαση της 10-02-2016, το Δημοτικό Συμβούλιο Λαυρεωτικής αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη τακτικού εξειδικευμένου προσωπικού στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα του συνολικού αριθμού των δέκα (10) ατόμων για τις εξής, κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες :

Α/Α                     Ειδικότητα                    Αριθμός ατόμων
1     ΠΕ3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ              2
2     ΠΕ4 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ                           2
3     ΠΕ6 ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ                              2
4     ΠΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ                           1
5     ΤΕ3 ΤΕΧΝ.ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                1
6     ΤΕ5 ΤΕΧΝ.ΤΟΠ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                1
7     ΤΕ ΤΕΧΝ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ(ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ)    1

Ακολουθεί ολόκληρη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ ΈΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ