Σας καλούµε στην 10η Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που θα γίνει στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 2α Μαΐου 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 µε τα ακόλουθα θέµατα ηµερήσιας διάταξης: