Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


Σας καλούμε στην 1η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 26η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση διάθεσης πιστώσεων του προϋπολογισμού Δήμου Λαυρεωτικής για το οικονομικό έτος 2016 (υποχρεωτικές δαπάνες).  
 2. Λήψη απόφασης για ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων και πιστώσεων που δεσμεύθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαυρεωτικής το οικονομικό έτος 2015.
 3. Λήψη απόφασης περί ένταξης σε ρύθμιση 100 δόσεων των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου Λαυρεωτικής προς την ΕΥΔΑΠ.
 4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό της ημερομηνίας έναρξης της διαδοχής των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων της Υπηρεσίας Ύδρευσης και Αποχέτευσης της Δ.Ε. Κερατέας και της Τ.Κ. Αγίου Κωνσταντίνου στην Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.
 5. Έγκριση της τιμολογιακής πολιτικής της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. για το οικονομικό έτος 2016.
 6. Έκφραση γνώμης για μεταβολή (υποβιβασμό) του Α’ Δημοτικού Σχολείου Κερατέας από 8/θέσιο σε 6/θέσιο.
 7. Ψήφιση ενιαίου κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Ωδείου της Δ.Ε. Κερατέας του Δήμου Λαυρεωτικής.
 8. α) Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου και ενός (1) αναπληρωματικού, για τη συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής εργασιών και μεταφορών του Δήμου Λαυρεωτικής, για θητεία μέχρι 31/12/2016 (άρθρο 67 Π.Δ. 28/80) και β) Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών, για τη συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής εργασιών και μεταφορών μέχρι του ποσού των 2.934,70 € του Δήμου Λαυρεωτικής, με θητεία μέχρι 31/12/2016 (άρθρο 64 παρ. 14 Π.Δ. 28/80).
 9. Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ (άρθρο 28 Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.) του Δήμου Λαυρεωτικής: Α) Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών ηλεκτρολογικού – μηχανολογικού εξοπλισμού. Β. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής λοιπών (πλην ηλεκτρολογικού – μηχανολογικού υλικού) προμηθειών. Γ. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών οικοδομικών υλικών, χρωμάτων & λοιπών υλικών συντήρησης κτιρίων. Δ. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών ηλεκτρονικού εξοπλισμού – ειδών μηχανοργάνωσης (εξοπλισμού, λογισμικού, αναλώσιμων). Ε. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής προμηθειών καυσίμων, για θητεία μέχρι 31/12/2016.
 10. α) Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών, για την συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών του Δήμου Λαυρεωτικής, για θητεία μέχρι 31/12/2016 (άρθρο 1 Π.Δ. 270/81) και β) Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών και ενός (1) δημοτικού υπαλλήλου ως γραμματέα, για την συγκρότηση Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Δήμου Λαυρεωτικής, για θητεία μέχρι 31/12/2016 (άρθρα 7 & 9 Π.Δ. 270/1981 & άρθρα 186 παρ. 5 & 191 Ν. 3463/2006).
 11. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως  τακτικών μελών και ισάριθμων αναπληρωματικών και ενός (1) μέλους (προερχόμενου από τους φορολογούμενους δημότες μαζί με τον αναπληρωτή του) για την συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου Λαυρεωτικής, για τη θητεία μέχρι 31/12/2016 (άρθρο 32 Ν. 1080/80, άρθρο 5 του Ν. 1406/83, παρ. 8 άρθρου 7 Ν. 2307/95).
 12. Συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων, που δεν έχουν καμία αξία, του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015 (άρθρο 199 παρ. 6 Ν. 3463/2006) για θητεία μέχρι 31/12/2016.
 13. Διαγραφή οφειλών από τέλη ύδρευσης, λόγω εσφαλμένων χρεώσεων. (αριθ. πρωτ. 23845/17-12-2015)
 14. Διαγραφή οφειλών από τέλη ύδρευσης. (αριθ. πρωτ. 25402/16-12-2015)
 15. Διαγραφή προσαυξήσεων από τέλη παράτασης ταφής. (αριθ. πρωτ. 24308/28-12-2015)


Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).
                                                                                                                                                                          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
                                                                 ΜΑΡΙΑ ΓΚΙΚΑΡΑΚΗ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ