Κατόπιν του παραπάνω σχετικού και λαµβάνοντας υπόψη την συνεχή προσέλευση
ενδιαφεροµένων ιδιοκτητών της περιοχής επέκτασης σχεδίου πόλεως Α’ κατοικίας
Παλαιάς Φωκαίας, οι οποίοι δεν µπορούν να εξυπηρετηθούν στα πλαίσια της
δεκαπενθήµερης ανάρτησης της πολεοδοµικής µελέτης, παρατείνουµε την χρονική
διάρκεια ανάρτησης µέχρι και την Δευτέρα 31/7/2017.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β. ΣΩΦΡΟΝΗΣ