Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούµενος το 2ο θέµα Εκτός Ηµερησίας ∆ιάταξης, έθεσε υπόψη
των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, ότι το παραπάνω θέµα δεν αναγράφεται στην
ηµερήσια διάταξη και σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν.
3852/2010, το Σώµα θα πρέπει να λάβει απόφαση, µε την απόλυτη πλειοψηφία του
συνολικού αριθµού των µελών του, για το κατεπείγον του θέµατος και εφόσον υπάρξει
αυτή να το συζητήσει και να λάβει απόφαση µε την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη
της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.

Το κατεπείγον του θέµατος προκύπτει από το γεγονός, ότι πρόκειται να τεθεί σε ψήφιση το νοµοσχέδιο περί αυθαιρέτων στη Βουλή.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος απηύθυνε το λόγο στον ∆ήµαρχο και στον επικεφαλής της
ελάσσονος µειοψηφίας κ. Ιατρού Σταύρο, οι οποίοι έθεσαν υπόψη των µελών του
∆ηµοτικού Συµβουλίου τα εξής:

Έχοντας υπόψη το διάταγµα περί καθορισµού χρήσεων γης και όρων και
περιορισµών δόµησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών προ του έτους 1923
περιοχή της Χερσονήσου Λαυρεωτικής(Ν. Αττικής) ΦΕΚ 125/∆/27/1998 καθώς και του
αντίστοιχου περιεχοµένου διατάξεις περί καθορισµού χρήσεων γης και όρων και
περιορισµών δόµησης στην εκτός σχεδίου και εκτός ορίων οικισµών προ του έτους 1923
ευρύτερη περιοχή Μεσογείων(Ν. Αττικής)ΦΕΚ 199/∆/6-03-2003 και το γεγονός ότι αυτά
αποτελούν οµοειδή για µια ενιαία περιοχή(Νοτιανατολική Αττική) κρίνουµε σκόπιµο το
ΦΕΚ 125 /∆/1998 το οποίο – τροποποιήθηκε µε το ΦΕΚ 269Α/24-12-2014 όπου
αντικαταστάθηκε η παράγραφος του άρθρου 2 στο από 27.2.1998 προεδρικό
διάταγµα(∆΄125) ως εξής: Ε Περιοχή µε στοιχείο Γ- Γεωργική Γη – να τροποποιηθεί και
να συµπληρωθεί ως προς τη ζώνη Γ- Γεωργική Γη µε τις επιπλέον διατάξεις για τη ζώνη µε στοιχεία Γ2, του ΦΕΚ 199/∆/6-03-2003 και ειδικότερα µε την εγκατάσταση ελικοδροµίων σύµφωνα µε τις διατάξεις του από 13.1.92Π.∆/τος (∆΄80) καθώς και να περιλαµβάνονται σε αυτές η συντήρηση, ο ανεφοδιασµός τους κ.α.

Δείτε εδώ την απόφαση