Πρόσκληση στην 18η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής.

Σας καλούμε στην 18η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 1η Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη  και ώρα 18:30, με  θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

  1. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Λαυρεωτικής στο Πρόγραμμα «Διάθεσης θέσεων Μαθητείας συνολικά για τους μαθητευόμενους και σπουδαστές των δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ – ΙΕΚ) για το σχολικό έτος 2017 – 2018».
  2. Έγκριση δεύτερης (2ης) Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΟΣ» οικονομικού έτους 2017.
  3. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
  4. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
  5. Λήψη απόφασης για έγκριση πρόσληψης προσωπικού για τη στελέχωση της δομής “Παροχή Βασικών Αγαθών: Παροχή Συσσιτίου Δήμου Λαυρεωτικής” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5003693.
  6. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής επί της από 06.04.2016 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 8ης Ιανουαρίου 2018.
  7. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου για την υποβολή υπομνήματος εκ μέρους του Δήμου Λαυρεωτικής επί της από 01.09.2016 προσφυγής που άσκησε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Αθηνών η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. και εκπροσώπησής του κατά τη δικάσιμο της 10ης Ιανουαρίου 2018.
  8. Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων (τακτικού και αναπληρωματικού) του Δήμου Λαυρεωτικής στην γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων του, βάσει του αρ. 9 παρ. 7 του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ Α’16/2001) και του αρ. 1 της ΥΑ 2123/36/2001 (ΦΕΚ Β’ 1438/2001).
  9. Λήψη απόφασης για αγορά διώροφου διατηρητέου κτιρίου στο Ο.Τ.147 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Λαυρίου του Δήμου Λαυρεωτικής.

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).

                                                                                                    

                                                                                                   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

                                                                                    ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ