Συνέντευξη Δημάρχου Λαυρεωτικής Δ. Λουκά στην εφημερίδα ΑΞIA – PDF

Συνέντευξη στον Κώστα Μορφίρη

– Πώς αποφασίσατε να αφήσετε την καριέρα
σας ως εκπαιδευτικός και τι σας ώθησε να στρα-
φείτε στην αυτοδιοίκηση;
– Η τοπική κοινωνία εκείνη την περίοδο βρισκόταν
σε μια κατάσταση εν υπνώσει. Η στασιμότητα των πραγ-
μάτων που υπήρχε στον δήμο, το ενδιαφέρον μου για
θέσεις εργασίας στους άνεργους συνδημότες μου, η
προοπτική ανάπτυξης της περιοχής, ιδιαίτερα προικι-
σμένης λόγω της γεωγραφικής της θέσης, ώθησε εμένα
και μια ομάδα νέων ανθρώπων χωρίς κομματική στάμπα
να ενωθούμε για βασικά έργα υποδομής που απουσία-
ζαν (αποχέτευση, σχέδια πόλης, ύδρευση από αμίαντο…).
Προσωπικά, είχα διανύσει ήδη 20 χρόνια στην εκπαί-
δευση, ως δάσκαλος και ως διευθυντής σχολείου, έχο-
ντας επιτύχει πολλές διακρίσεις και καινοτομίες για το
δημοτικό που διηύθυνα. Έτσι, οι ίδιοι οι γονείς με πα-
ρότρυναν να ασχοληθώ ενεργά με την τοπική αυτοδι-
οίκηση, υποστηρίζοντας πως αν αυτά που κατορθώνα-
με στο σχολείο εφαρμόζονταν με το ίδιο όραμα και με-
θοδικότητα και στην πόλη, τότε η τοπική μας κοινωνία
θα μπορούσε να γνωρίσει αντίστοιχη ανάκαμψη.

– Αναλαμβάνοντας δήμαρχος Λαυρίου ποιο
ήταν το όραμα και το σχέδιο σας;
– Το όραμα και ο σχεδιασμός που είχα όταν ανέλαβα
καθήκοντα δημάρχου συνοψίζονταν και ακόμα συνο-
ψίζονται στο εξής τρίπτυχο:
Σύνδεση με προαστιακό σιδηρόδρομο – Αναβάθμιση
λιμένα – Ανάδειξη του ιστορικού και αρχαιολογικού
πλούτου της περιοχής.
Τα απαραίτητα έργα υποδομής έγιναν στις δύο
πρώτες θητείες μου και η περιοχή της Λαυρεωτικής
είναι έτοιμη πλέον για να κάνει πραγματικότητα αυτό
το τρίπτυχο. Σήμερα, εστιάζουμε τις προσπάθειές μας
στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στη λειτουργία μιας
ισχυρής κοινωνικής ασπίδας για την προστασία των
ευάλωτων ομάδων μέσω αναπτυξιακών έργων, όπως
η σύνδεση με τον προαστιακό, η αναβάθμιση και η
πλήρης λειτουργία του ως λιμένα κρουαζιέρας και
επιβατικού, αναδεικνύοντας το στρατηγικό πλεονέκτη-
μα της γεωγραφικής του θέσης.

– Τι πρέπει να γίνει ακόμα ώστε το λιμάνι του
Λαυρίου να αξιοποιηθεί σε υπερθετικό βαθμό και
να αποκτήσει τη δυναμική που του αξίζει;
– Όπως ανέφερα πιο πάνω είναι απαραίτητα
τα αναπτυξιακά έργα, σε συνδυασμό με την
αναβάθμιση του οδικού άξονα που οδηγεί από
το κέντρο της Αθήνας στο Λαύριο. Στο λιμάνι
του δήμου μας έχει γίνει ένα μεγάλο κομμάτι
από τα απαραίτητα έργα αναβάθμισης (βιοκλι-
ματικός σταθμός, επέκταση του επιβατικού λιμένα,
εγκατάσταση υποδομών figurepierce για τη διευκό-
λυνση αγκυροβόλησης των πλοίων κ.ά.), ενώ εκκρεμούν
και άλλα έργα ύψους 130.000.000 ευρώ.
Ήδη στο λιμάνι του Λαυρίου έχουν
έρθει κρουαζιερόπλοια, από εταιρείες
όπως η «Louis», ενώ υπάρχει παρουσία
και της ακτοπλοΐας, πρέπει όμως να ενι-
σχυθούν στο έπακρον. Σε αυτό το σημείο
θα ήθελα να τονίσω πως ένα σημαντικό
κομμάτι της οικονομικής ευρωστίας της
Λαυρεωτικής αποτελούν τα ενοικιαζόμε-
να σκάφη που βρίσκονται στο κεντρικό
μας λιμάνι, αλλά και αυτά που ελλιμενί-
ζονται στην Olympic Marine. Η εμπορική
αυτή δραστηριότητα είναι βασικός πυλώνας στήριξης
και οικονομικής ενίσχυσης του τριτογενούς τομέα της
περιοχής μας.

– Πιστεύετε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει
να είναι ακομμάτιστη;

– Είμαι φανατικός υποστηρικτής της άποψης αυτής.
Από τότε που ανέλαβα καθήκοντα δημάρχου έως σή-
μερα, θεωρώ πως είναι λάθος να κατεβαίνει με κομμα-
τικό χρωματισμό κάποιος δήμαρχος και είναι μεγαλύ-
τερο λάθος να στηρίζουν υποψήφιους που ανήκουν
στη δική τους παράταξη. Οι πολίτες είναι σε θέση να
επιλέξουν τον καταλληλότερο και τον ικανότερο. Προ-
έχει όποιος ασχολείται με τα κοινά να χαρακτηρίζεται

από πάθος, μεράκι και ανιδιοτέλεια. Όταν σχεδιάζεις,
προγραμματίζεις και υλοποιείς, είτε ένα κοινωνικό είτε
ένα υλικό έργο, με την πάροδο των ετών το βλέπεις να
λειτουργεί στην πράξη, τότε αυτό σου δίνει τη δύναμη
να συνεχίσεις προσφέροντάς σου ασύγκριτη ηθική
ικανοποίηση.

– Η συνεργασία με την Περιφέρεια που διατη-
ρεί σε μεγάλο βαθμό την κομματική της «από-
χρωση» είναι δύσκολή ή προβληματική;
– Η υποβολή προτάσεων στα έργα του ΕΣΠΑ μόλις
ξεκίνησε με μεγάλη καθυστέρηση. Έτσι, μοναδική πηγή
χρηματοδότησης όλο αυτό το διάστημα είναι η Περιφέ-
ρεια, η οποία έχει μοιράσει πάνω από 500.000.000
ευρώ σε όλους τους δήμους, ανεξαρτήτως κομματικής
προέλευσης και άλλων «στερεοτυπικών» χαρακτηρι-
στικών. Δυστυχώς, λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας
έχει αυξηθεί δραματικά ο χρόνος ωρίμανσης των με-
λετών για την υλοποίηση των διάφορων έργων, με
αποτέλεσμα και οι δήμοι να έχουν καθυστερήσει και η
Περιφέρεια να έχει πολύ μικρό δείκτη διοχέτευσης των
κονδυλίων. Η συνεργασία για τον δικό μας δήμο τόσο
με την περιφερειάρχη κυρία Ρένα Δούρου όσο και με
τον αντιπεριφερειάρχη Αν. Αττικής κ. Πέτρο Φιλίππου
είναι άψογη.

– Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της αυ-
τοδιοίκησης σήμερα;
– Ως δήμαρχος πιστεύω ότι τα βασικότερα προβλή-
ματα στην τοπική αυτοδιοίκηση απαντώνται στα πα-
ρακάτω:
Α) Χρονοβόρες και δαιδαλώδεις διαδικασίες στη
λειτουργία και την εκτέλεση των εργασιών του δήμου.
Β) Η απουσία δυνατότητας για τον δήμο να προ-
σλαμβάνει το ανάλογο προσωπικό για τις ανταποδοτι-
κές υπηρεσίες του.
Γ) Με βάση τον «Καλλικράτη» έρχονται συνεχώς
στους δήμους νέες αρμοδιότητες, αλλά παράλληλα
γίνεται δραματική μείωση της κρατικής επιχορήγησης,
έως 60%.
Δ) Λόγω της οικονομικής κρίσης υπάρχουν μεγάλες
οικονομικές εκκρεμότητες από τους πολίτες, γεγονός
που δημιουργεί στους δήμους πρόβλημα στην εκτέλε-
ση των προϋπολογισμών του.

– Είστε ικανοποιημένος από τη μέχρι σήμερα
κυβερνητική παρουσία;
– Η παρούσα κυβέρνηση κληρονόμησε χρόνια
προβλήματα κακοδιαχείρισης και οικονομικών ατα-
σθαλιών. Σίγουρα στον τρόπο διακυβέρνησης υπάρ-
χουν περιθώρια βελτίωσης. Στον τομέα του Πολιτισμού
όσοι υπουργοί έχουν τοποθετηθεί έχουν παρουσία και
συμμετέχουν στα δρώμενα της περιοχής μας, ενώ και
ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Σπίρτζης
έχει γνώση των θεμάτων μας και καλή διάθεση συ-
νεργασίας. Η κυβερνητική όμως παρουσία στον δήμο
μας είναι έντονη, καθώς τα τελευταία τρία καλοκαίρια
ο πρωθυπουργός Α. Τσίπρας επιλέγει να κάνει τις
διακοπές του στο Σούνιο!
– Ως εκπαιδευτικός τι άποψη έχετε για την
επιλογή των σημαιοφόρων με κλήρωση; Είναι
πλήγμα στην αριστεία όπως υποστηρίζουν κά-
ποιοι;
– Η σημαία είναι ένα σύμβολο στην ψυχή και το
μυαλό όλων μας και η διεκδίκησή της μόνο από τους
άριστους μαθητές , με αποκλεισμό όλων των υπόλοιπων
παιδιών της τάξης, από την 20ετή εμπειρία μου στις
σχολικές αίθουσες, δημιουργούσε πάντα δραματικές ή
τραγελαφικές καταστάσεις είτε με διαπληκτισμό των
γονέων και πίεση στα παιδιά για να καμαρώνουν οι
ίδιοι είτε με βουβή θλίψη των παιδιών που δεν κατά-
φεραν να κρατήσουν τη σημαία.

«Πάθος, μεράκι και ανιδιοτέλεια
απαιτεί η ενασχόληση με τα κοινά»
Εστιάζουμε τις
προσπάθειές μας στη
δημιουργία θέσεων
εργασίας και στη
λειτουργία μιας ισχυρής
κοινωνικής ασπίδας

– Ως δήμαρχος μια περιοχής με
αρκετά διαχρονικά προβλήματα ποιες
πιστεύετε είναι οι λύσεις στην ανεργία
και στο προσφυγικό – μεταναστευτικό.
– Στον δήμο μας λειτουργούσε από το
1947 «Κέντρο Προσωρινής Φιλοξενίας Αι-
τούντων Άσυλο Αλλοδαπών» υπό την ευ-
θύνη του Ερυθρού Σταυρού. Εκεί, πρόσφυ-
γες, κυρίως κουρδικής καταγωγής, ζούσαν
για δεκαετίες αρμονικά με τους κατοίκους
του Λαυρίου. Είμαστε επομένως μια περι-
οχή πολυπολιτισμική, που ξέρει από προ-
σφυγιά και που ποτέ δε διεκδίκησε την
απομάκρυνση αυτών των ανθρώπων. Θε-
ωρώ πως κάθε δήμος για την καλύτερη
διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος
θα πρέπει να αναλάβει το μερίδιο που του
αναλογεί. Όσον αφορά στην αντιμετώπιση
της ανεργίας, νομίζω ότι όλα συνοψίστηκαν
στα παραπάνω λεγόμενά μου. Σίγουρα,
είναι αδήριτη ανάγκη σε κάθε τοπική κοι-
νωνία σε συνεργασία με το κεντρικό κράτος
να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα διαχρονικό,
με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη που να
τηρείται ευλαβικά. Στο κομμάτι της τοπικής
αυτοδιοίκησης και για όσο υπάρχει η κρίση
θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους
δήμους να προσλαμβάνουν: α) άνεργα άτο-
μα που χρειάζονται έως μια 5ετία εργασίας
για τη συνταξιοδότηση, β) νέα παιδιά με
πτυχία και γ) άτομα που ανήκουν σε ευπα-
θείς κοινωνικά ομάδες (πολύτεκνοι, μονο-
γονεϊκές οικογένειες κ.ο.κ.).