Σας καλούμε στην 22η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 27η Νοεμβρίου  2017, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 18:00, με  θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Έγκριση Απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 2016.
 2. Έγκριση Ισολογισμού και Οικονομικών Καταστάσεων του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής, οικονομικού έτους 2016».
 3. Έγκριση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ», οικονομικού έτους 2018.
 4. Έγκριση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΟΣ», οικονομικού έτους 2018.
 5. Έγκριση έκθεσης Εσόδων – Εξόδων Γ’ Τριμήνου 2017 της Οικονομικής Επιτροπής, για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Λαυρεωτικής.
 6. Αναπροσαρμογή Δημοτικών Τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2018.
 7. Λήψη απόφασης για: α) Καθορισμό κοινού συντελεστή Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) για όλες τις κατηγορίες, για την Δ.Ε.Η., έτους 2018, β) Κατανομή Φ.Η.Χ. έτους 2018 στον Δήμο Λαυρεωτικής και στα Ν.Π.Δ.Δ. με τις επωνυμίες «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» και «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ».
 8. Λήψη απόφασης για την έγκριση της κατανομής της Δ΄ δόσης των πιστώσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Λαυρεωτικής.
 1. Έγκριση της τέταρτης  (4ης) Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2017.
 1. Λήψη απόφασης για της έγκριση αγοράς μεταχειρισμένων οχημάτων για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Λαυρεωτικής
 2. Λήψη απόφασης για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Δήμου Λαυρεωτικής,  με σκοπό την υλοποίηση του ερευνητικού προγράμματος «ΓΑΛΛΙΚΗ ΣΚΑΛΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ».
 3. Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης Σύμβασης Συνεργασίας  μεταξύ ΕΔΣΝΑ και του Δήμου Λαυρεωτικής  με σκοπό την υλοποίηση προγράμματος για τον λειοτεμαχισμό και μεταφόρτωση ογκωδών και απορριμμάτων πρασίνου που παράγονται στην περιοχή του Δήμου Λαυρεωτικής.

 

 1. Λήψη απόφασης για την έγκριση της Μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΕΚΑ (10) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Ζ΄ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ».
 2. Καταβολή χρημάτων για Μ.Α.Π και γάλα παρελθόντων ετών
 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για έξοδα οργάνωσης κοινωνικών χριστουγεννιάτικων δραστηριοτήτων έτους 2017.
 4. Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου στη food-Expo Greece
 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για καταβολή ετήσιας συνδρομής του Δήμου Λαυρεωτικής, ως μέλους της Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας.
 6. Λήψη απόφασης για την εγγραφή του Δήμου Λαυρεωτικής ως συνδρομητή στο περιοδικό της Ένωσης Δημάρχων «Ο Δήμαρχος της Αττικής».
 7. Καθορισμός αμοιβής δικηγόρου για τη σύνταξη της γνωμοδότησης επί του ερωτήματος σε ποιόν Δήμο υπάγεται διοικητικά η νήσος Άγιος Γεώργιος.
 8. Τροποποίηση της υπ. αριθ. 53/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής που αφορά στην δωρεάν παραχώρηση της χρήσης των τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων του Δήμου Λαυρεωτικής καθώς και της περιβάλλουσας έκτασης, στην θέση «ΚΑΜΙΝΕΖΑ» της Δημοτικής Ενότητας Λαυρεωτικής του Δήμου Λαυρεωτικής της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ» και τον δ.τ. «DIGEA – ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΧΟΣ Α.Ε.».
 9. Λήψη απόφασης για την αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής με την επωνυμία ΔΑΝΕΤΑΛ.
 10. Διαγραφή ποσών για χρήση ψυκτικού θαλάμου (αριθ. πρωτ.: 19533/26-10-2017 Δήμου Λαυρεωτικής).
 11. Διαγραφή ποσού από τους χρηματικούς καταλόγους 558 και 560/2017 (αριθ. πρωτ.: 20516/10-11-2017 Δήμου Λαυρεωτικής).
 12. Διαγραφή ποσού από μισθώματα σύμφωνα με την υπ’αριθ.1646/2015 απόφαση του Μονομελούς (αριθ. πρωτ.: 13030/20-07-2017 Δήμου Λαυρεωτικής)».
 13. Διαγραφή ποσού (αριθ. πρωτ.: 21716/23-11-2017)
 14. Διαγραφή ποσού (αριθ. πρωτ.: 21417/23-11-2017
 15. Επιστροφή ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος (αριθ. πρωτ.: 19986/2-11-2017 Δήμου Λαυρεωτικής)».
 16. Επιστροφή και συμψηφισμός ποσού (αριθ. πρωτ.: 20692/13-11-2017 Δήμου Λαυρεωτικής)».
 1. Λήψη απόφασης για την κάλυψη γευμάτων καθηγητών και φοιτητών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Έρευνας και Τεκμηρίωσης των Παραστάσεων του Αρχαίου Ελληνικού Δράματος

Η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται απ’ ευθείας μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Λαυρεωτικής (www.lavreotiki.gr).

                                                                                                    

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ