Πρόσκληση στην 20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 13η Σεπτεμβρίου 2019

Σας καλούμε στην 20η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα διεξαχθεί στο παλαιό Μηχανουργείο στην πόλη του Λαυρίου, την 13η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, με τα ακόλουθα θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 • Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΘΟΡΙΚΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΦΑΛΟΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Αλλαγή Καταστατικού  της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης – Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής» (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.) του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανωνύμης Εταιρείας του Δήμου Λαυρεωτικής με την επωνυμία «Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής» και τον διακριτικό τίτλο «Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.»
 • Ορισμός Αντιπροσώπου του Δήμου Λαυρεωτικής στη Γενική Συνέλευση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρεία Ακινήτων Λαυρεωτικής με τον διακριτικό τίτλο «Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 του Ν.4528/2018. 
 • Λήψη απόφασης για την έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Λαυρεωτικής  για την ολοκλήρωση της μελέτης με τίτλο: «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β’ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ – ΤΣΟΝΙΜΑ – ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ» συνολικού προϋπολογισμού 879.875,58€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)  και ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για την παρακολούθηση της Προγραμματικής Σύμβασης.
 • Λήψη απόφασης για παράταση της συμβατικής προθεσμίας της μελέτης «ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ-ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Β΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ-ΤΣΟΝΙΜΑ-ΤΡΕΧΑΝΤΙΕΡΑ Δ.Ε. ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ».
 • Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Λαυρεωτικής.
 • Εκλογή δύο αιρετών τακτικών και αναπληρωματικών αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου Λαυρεωτικής για τη συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρεωτικής (άρθρο 246 Ν. 3463/2006 και ΥΠ.ΕΣ. Απ. & Ηλ. Δ. αρ. εγκ. 51/Οικ.74513/28-12-2010).
 • Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα «Τα Μεταλλεία του Λαυρίου». 
 • Λήψη απόφασης για τον Ορισμό εκπροσώπου από τον Δήμο Λαυρεωτικής, ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Δ.Ε.Π. τύπου Γ’ Κερατέας Α.Ε».
 • Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής Αντικειμένων, που δεν έχουν καμία αξία, του Δήμου Λαυρεωτικής (άρθρο199, παρ. 6 του Ν.3463/2006). 
 • Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπών του ΠΔ 270/81 για τη διενέργεια δημοπρασιών έτους 2019, λόγω εκλογής νέου Δημοτικού Συμβουλίου.
 • Λήψη απόφασης  περί ορισμού επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών & αμφισβητήσεων έτους 2019, λόγω εκλογής νέου Δημοτικού Συμβουλίου
 • Επικαιροποίηση της υπ.αρ.223/2014 απόφασης του Δημ.Συμβουλίου για μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Δημ.Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σχετικές με το αντικείμενό της.
 • Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου-διαχειρίστριας της Ειδικής Ταμιακής Υπηρεσίας και των τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος Λαυρεωτικής στα πιστωτικά ιδρύματα λόγω λήξης των νομιμοποιητικών εγγράφων εκπροσώπησης την 31/08/2019.
 • Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης δυο (2) ατόμων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/11.05.2015 τεύχος Α΄)
 • Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου Δικηγόρου για την άσκηση έφεσης κατά της υπ’αριθ.219/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών σχετικά με την αστική διαφορά με την εταιρεία ‘’ΚΑΠΕΡΩΝΗ BFG’’ με προθεσμία άσκησης έως την 22.09.2019.

 

Διαβάστε επίσης:  Πρόγραμμα Σεμιναρίων Αγροτικής επιχειρηματικότητας, από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό στην Κερατέα

 

 

Σχόλια μέσω facebook