Καλείσθε να παραστείτε την Τετάρτη, 9η Μαΐου 2018 και ώρα 7 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων «Ιατρού Μαρίας Γιάννη – Πίντζου» του Δημαρχείου Μαρκοπούλου, στην έβδομη (7η) συνεδρίαση έτους 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη απόφασης, επί των κατωτέρω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

 

 • Λήψη απόφασης για έγκριση 5ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου, έτους 2018.
 • Λήψη απόφασης για καθορισμό τρόπου εκτέλεσης των Κ.Α. του Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2018.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση καταβολής επιχορήγησης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΒΡΑΥΡΩΝΙΟΣ», για το έτος 2018.
 • Λήψη απόφασης για χωροθέτηση, αδειοδότηση και ανάθεση της διοργάνωσης των Θρησκευτικών Εμποροπανηγύρεων που λαμβάνουν χώρα στα όρια του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Μαρκοπούλου στο πρόγραμμα του Κέντρου Οικουμενικού Ελληνισμού και έγκριση συνδρομής, για το έτος 2018.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου  οριστικής παραλαβής του έργου: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων πόλεως Μαρκοπούλου Β’ Φάση».
 • Λήψη απόφασης για παράταση χρονοδιαγράμματος του έργου “Κατασκευή κερκίδων στο Δημοτικό στάδιο Μαρκοπούλου”.
 • Λήψη απόφασης για επανέγκριση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα Ο.Τ. 34, 37 και 38, στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.
 • Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών/εργασιών για διάφορες δαπάνες του Δήμου (αρ.219, παρ.5 του Ν.4412/2016).
 • Λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών/εργασιών για συντήρηση – επισκευή οχημάτων του Δήμου (αρ.219 παρ.5 του Ν.4412/2016).
 • Λήψη απόφασης για έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης Νομικών Παρασχεθεισών Υπηρεσιών (αρ.219, παρ.5 του Ν.4412/2016).
 • Λήψη απόφασης για έγκριση Εξώδικου Συμβιβασμού με τους Τασουλή Σπυρίδωνα και Τασουλή Χαράλαμπο, κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ. 3816/17.03.2017 Εξώδικης Διαμαρτυρίας – Όχλησης – Δήλωσης Πρόσκλησής τους προς το Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής.
 • Λήψη απόφασης για μετατόπιση περιπτέρου ιδιοκτησίας Πέτρου Ανδρομάχης του Ιωάννη σε νέα θέση στην Πλατεία Πετούρη (Πούσι Ρι) πόλεως Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου για την εκμετάλλευση περιπτέρου στην Πλατεία Πετούρη (Πούσι Ρι) πόλεως Μαρκοπούλου.
 • Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το Προσχέδιο Νόμου «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα Κλεισθένης 1)».
 • Λήψη απόφασης για ονοματοδοσία οδών πόλεως και οικισμών.
 • Λήψη απόφασης για καταβολή αποζημίωσης Δικηγόρων για διάφορες υποθέσεις του Δήμου Μαρκοπούλου.
 • Λήψη απόφασης για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς και αποδοχή της εισφοράς της δακοκτονίας.
 • Λήψη απόφασης για επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

 

 

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου

 

ΔΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ