Ο Δήμος Λαυρεωτικής προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες
προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο των υπηρεσιών όπως αυτές
αναφέρονται στην υπ’ αριθμ.114/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, για την
ανάθεση της υπηρεσίας «εργασίες φύτευσης περιφερειακού δρόμου Κερατέας» εκτιμώμενης
αξίας 23.399,75 ευρώ, η οποία αναλύεται ως:

Καθαρή Αξία: 19.470,00 €, Φ.Π.Α. 13%: 878,15 €, Φ.Π.Α. 24% : 3.051,60 €, Συνολικά: 23.399,75 €

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Λαυρεωτικής στις 18 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα, ενώπιον της Επιτροπής Διαγωνισμού που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 12/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα λήξης υποβολής των προσφορών η 10:30 π.μ.

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, χωρίς να προηγηθεί νέα δημοσίευση ή πρόσκληση.

ΩΦΨΣΩΛ1-Φ6Ζ