Αποδοχή παραίτησης Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και Εκλογή νέου Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαυρεωτικής

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποδέχεται την παραίτηση του κ. Λουκά Δημητρίου του Βασιλείου από το αξίωμα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβούλιου.

Ακολούθως η Προεδρεύουσα Δημοτική Σύμβουλος κ. Βελετάκου Ευαγγελία , ανέθεσε
καθήκοντα ειδικού γραμματέα στην υπάλληλο του Δήμου κ. Ξέστερνου Κυριακή, για την
τήρηση των πρακτικών της εκλογής και κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προβεί στην
εκλογή νέου Προέδρου για το υπόλοιπο της Δημοτικής θητείας.

Μετά το πέρας της 3ης ψηφοφορίας, η Προεδρεύουσα της Συνεδρίασης ανακοίνωσε
το αποτέλεσμα, το οποίο είχε ως εξής:

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αδάμης Ιωάννης έλαβε 12 θετικές ψήφους και 11
αρνητικές.

Επομένως ο ως άνω Δημοτικός Σύμβουλος εξελέγη Πρόεδρος του Δημοτικού
Συμβουλίου, καθόσον συγκέντρωσε κατά την 3η ψηφοφορία την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών του Δημοτικού Συμβουλίου

Ακολουθεί η απόφαση

ΨΘΕΦΩΛ1-3ΥΝ